2022

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 – (Γνωστοποίηση Συναλλαγών)

08/02/2022

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 – (Γνωστοποίηση Συναλλαγών)

Η INTRAKAT (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι:

(α) την 07.02.2022 η Εταιρεία STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο και ελεγχόμενο από  τον κ. Δημήτρη Θεοδωρίδη, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε σύσταση ενεχύρου επί 3.300.000 μετοχών της Εταιρείας υπέρ της OPTIMA BANK. Το ενέχυρο δεν εκτείνεται στα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές που έχουν ενεχυριασθεί. H τιμή κλεισίματος της μετοχής την 04.02.2022 ανήλθε σε 2,19 ευρώ.

(β) την 04.02.2022 ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε σύσταση ενεχύρου επί 2.300.000 μετοχών της Εταιρείας υπέρ της OPTIMA BANK. Το ενέχυρο δεν εκτείνεται στα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές που έχουν ενεχυριασθεί. H τιμή κλεισίματος της μετοχής την 03.02.2022 ανήλθε σε 2,20 ευρώ.