2022

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 – (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

Παιανία, 04/02/2022

 

Θέμα :      Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
(Γνωστοποίηση συναλλαγών)

Η INTRAKAT (εφεξής η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι η INTRACOM HOLDINGS νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Δημήτρη Κλώνη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRAKAT, προέβη την 03.02.2022 σε πώληση δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίσθηκε με την από 20.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την από 17.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα η INTRACOM HOLDINGS προέβη σε πώληση 17.671.019 δικαιωμάτων προτίμησης συνολικής αξίας 2.756.678,96 ευρώ.