2022

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 – (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

03/02/2022

Θέμα :      Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
(Γνωστοποίηση συναλλαγών)

Η INTRAKAT (εφεξής η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι οι Εταιρείες STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED και  VOICECOLOUR INVESTMENTS LIMITED, νομικά πρόσωπα συνδεόμενα και ελεγχόμενα από  τον κ. Δημήτρη Θεοδωρίδη, Αντιπρόεδρο και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβησαν την 31/01/2022, την 01/02/2022, την 02/02/2022 και την 03/02/2022 μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σε πώληση δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίσθηκε με την από 20.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την από 17.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα:

– η STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED προέβη σε πώληση 383.373 δικαιωμάτων προτίμησης  συνολικής αξίας 3.833,73 ευρώ και

– η VOICECOLOUR INVESTMENTS LIMITED προέβη σε πώληση 3.000.000 δικαιωμάτων προτίμησης  συνολικής αξίας 30.000 ευρώ.