2022

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Παιανία 27/01/2022

Θέμα : Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

Η INTRAKAT (εφεξής η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι η ADAMAS GROUP LIMITED, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με & ελεγχόμενο από τον κ. Δημήτριο Κούτρα, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Εκτελεστικό Μέλος αυτού, προέβη την 25.01.2022 σε πώληση 400.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, έκδοσης της Εταιρείας, μέσω εξωχρηματιστηριακής πράξης μεταβίβασης, συνολικής αξίας 768.000 ευρώ.