2022

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

24/01/2022

Θέμα : Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

Η INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι η VOICECOLOUR INVESTMENTS LIMITED, η οποία έχει νομίμως συσταθεί και υφίσταται σύμφωνα με το Δίκαιο της Δημοκρατίας της Κύπρου και έχει μοναδικό μέτοχο την εταιρεία με την επωνυμία STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED, η οποία ελέγχεται από τον κ. Δημήτριο Θεοδωρίδη, Αντιπρόεδρο και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 20/01/2022 απέκτησε 3.000.000 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας, μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης αυτών, από την STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED, συνολικής αξίας 6.000.000 ευρώ (ήτοι σε τιμή κτήσης 2,00 ευρώ ανά μετοχή).