2022

Ανακοίνωση γνωστοποίησης μεταβολής ποσοστού σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007

 

Παιανία 24/1/2022

 

Η INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 24/01/2022 γνωστοποίησης της εταιρείας DANECH ESTATE I LTD σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτής επί μετοχών της Εταιρείας, γνωστοποιεί ότι την 20/01/2022 λόγω της απόκτησης 70.231, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Εταιρείας το ποσοστό συμμετοχής της DANECH ESTATE I LTD στην Εταιρεία ανήλθε σε ποσοστό 10,074% (4.838.061 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου) έναντι ποσοστού 9,927% (4.767.830 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου) του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  • Η DANECH ESTATE I LTD δεν ελέγχεται από κάποιο πρόσωπο καθόσον οι μετοχές της κατέχονται κατά 50% από την εταιρεία XAVIER INVESTMENTS S.A. και 50% από την εταιρεία AL MAVA HOLDING S.A. και οι αποφάσεις λαμβάνονται από κοινού. Σημειώνεται ακόμη ότι ο κ. Λουκάς Λαζαράκης, ως μοναδικός μέτοχος, ελέγχει την XAVIER INVESTMENTS S.A., και ο κ. Δημοσθένης Στασινόπουλος, ως μοναδικός μέτοχος, ελέγχει την AL MAVA HOLDING S.A.