2014

Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης με απορρόφηση της «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ» από την INTRAKAT

Παιανία 31/12/2014

Α.Π.: 1173.-

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης με απορρόφηση της «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ» από την INTRAKAT.

H Eταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (δ.τ. INTRAKAT) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, την 30-12-2014 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό αριθμό Καταχώρησης 288220, η με αριθμό 78701/29-12-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την εταιρεία μας, της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας  με την επωνυμία «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ»), και ολοκληρώθηκε έτσι η συγχώνευση των ως άνω εταιρειών.

Η εν λόγω συγχώνευση διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν.

Ως έχει ήδη αναφερθεί, από τη συγχώνευση αυτή δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές της Εταιρείας, καθόσον η Απορροφούσα κατείχε το σύνολο των μετοχών της Απορροφούμενης με αξία κτήσεως ίση προς το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης Εταιρείας.