2014

Γνωστοποίηση για την εξαγορά από την εταιρεία INTRAKAT ποσοστού της εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ και την συγχώνευση δι’ απορροφήσεως αυτής

Η εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και δ.τ. INTRAKAT, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

 

(α) σύμφωνα με την από 22/08/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η INTRAKATπροέβη στην εξαγορά  τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων πεντακοσίων (490.500) κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 32,57%, του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος €1.35 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία συναλλαγής την 25/08/2014. Το ποσοστό συμμετοχής της «INTRAKAT» στην θυγατρική «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ  Α.T.Ε.» μετά την εξαγορά ανέρχεται, στο 100%.

 

(β) το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤΡΑΚΑΤ κατά τη συνεδρίασή του της 26/08/2014, αποφάσισε τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας ιδίως του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920, και επιπροσθέτως των διατάξεων του ν. 2166/1993, όπως αυτός ισχύει σήμερα, για την αξιοποίηση των παρεχομένων φορολογικών κινήτρων. Κατά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ από την INTRAKAT με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού της πρώτης την 31/08/2014.

Δεδομένου ότι η ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ διαθέτει  τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην εκτέλεση τεχνικών έργων υποδομής και η δραστηριότητα της είναι συμπληρωματική της ΙΝΤΡΑΚΑΤ, αναμένεται η ενοποίηση των δραστηριοτήτων να προσδώσει στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ πρόσθετη αξία και να μεγιστοποιήσει την ωφέλεια των μετόχων.

Η ολοκλήρωση της ανωτέρω συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων οργάνων των συγχωνευομένων εταιρειών και την αίρεση της κατά νόμο λήψεως όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.