2014

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας INTRAKAT σε σώμα

Παιανία 01-07-2014

Α.Π.:596.-

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση του  Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας INTRAKATσε σώμα

Η INTRAKAT ανακοινώνει ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, πενταετούς θητείας, που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26-06-2014, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 1. Δημήτριος X. Κλώνης, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
 2. Πέτρος Κ. Σουρέτης, Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 3. Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης, Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
 4. Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης, Εκτελεστικό Μέλος
 5. Χαράλαμπος Κ. Καλλής, Εκτελεστικό Μέλος
 6. Δημήτριος Αρ. Παππάς, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 7. Γεώργιος Σ. Κολιαστάσης, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 8. Σωκράτης Σ. Κόκκαλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 9. Χρήστος Δ. Μηστριώτης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 10. Σωτήριος Ν. Φίλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 11. Αναστάσιος Μ. Τσούφης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος