2012

Γνωστοποίηση Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας INTRAΚΑΤ της 12ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την αγορά ιδίων μετοχών

Α.Π.:444.

Η Εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.4.2 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 12η Μαρτίου 2012, έλαβε απόφαση, μεταξύ άλλων θεμάτων, για την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, με ανώτατη τιμή αγοράς την τιμή των πέντε (5,00) ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη την τιμή των δέκα λεπτά (0,10) ανά μετοχή. Οι αγορές θα συντελεστούν εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12.03.2012.

Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Παιανία 12-03-2012