2012

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2012

Α.Π.:700.-

Η INTRAKAT, σε συνέχεια της από 02/05/2012 Εξαμηνιαίας Αναθεώρησης Δεικτών FTSE του Χ.Α. και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.1.2. και 4.1.4.3.2. του Κανονισμού του Χ.Α. και την από 10/02/2012 απόφαση του Δ.Σ. του ΧΑ., ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου της για το έτος 2012 και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών επί των οικονομικών αποτελεσμάτων, χρήσης 2011 της εταιρείας θα  πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2012.

Παιανία, 11/05/2012