2012

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Παιανία, 06/11/2012
Α.Π.: 1470.-

Θέμα: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

H INTRAKAT, ανακοινώνει, με βάση τα άρθρα 3 & 21 του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 11), ότι ο κ. Δημήτρης Θεοδωρίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας (υπόχρεο πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), προέβη στις 05/11/2012, στην απόκτηση μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης λόγω δωρεάς, 176.500 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της INTRAΚΑΤ, συνολικής αξίας 140.141 ευρώ.