2022

Ενημέρωση των Μετόχων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα προταθούν προς εκλογή στην εξ αναβολής συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα λάβει χώρα την 15η Ιουλίου 2022.

Παιανία, 14/7/2022

Θέμα : Ενημέρωση των Μετόχων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα προταθούν προς εκλογή στην εξ αναβολής συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα λάβει χώρα την 15η Ιουλίου 2022.

Η ανώνυμη εταιρεία «ΙΝTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr) έχει αναρτηθεί η Ενημέρωση των Μετόχων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του N. 4706/2020, σχετικά με τα προτεινόμενα προς εκλογή Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την αιτιολόγηση της πρότασης επιλογής τους.

Συγκεκριμένα, προτείνεται προς εκλογή νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη:

1. Τζαβέλλα Νίκη

2. Εξάρχου Αλέξανδρος

3. Παμπούκης Χάρης

4. Γιόκαρη Αντιγόνη

5. Χατζηπαναγιώτης Κωνσταντίνος

6. Βουγιούκας Νικόλαος

7. Τσοτσορός Ευστάθιος

8. Αντιβαλίδης Παναγιώτης

9. Αθανάσιος Σχίζας

Εκ των ως άνω μελών, τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Νικόλαος Βουγιούκας, Ευστάθιος Τσοτσορός, Παναγιώτης Αντιβαλίδης και Αθανάσιος Σχίζας προτείνονται ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Τέλος, προτείνεται όπως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

Με την ως άνω Ενημέρωση αποσύρεται η από 07.06.2022 Ενημέρωση-Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του θέματος αυτού.