2014

Γνωστοποίηση για την συμμετοχή της INTRAKAT στην εταιρεία ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Παιανία,  11/03/2014

Α.Π.:217.-

 

Θέμα: «Γνωστοποίηση για την συμμετοχή της INTRAKAT στην εταιρεία ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»

 

Σύμφωνα με  το Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η INTRAKAT ανακοινώνει την συμμετοχή της στην εταιρεία με την επωνυμία ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ AE, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της INTRAKAT στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σκοπός της εταιρείας ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ AE είναι η δραστηριοποίηση στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ως άνω συμμετοχή ποσοστού 30% αποκτήθηκε έναντι τιμήματος 18.000 ευρώ.