2022

Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελέχων

Ανακοίνωση

Παιανία, Δευτέρα 10/10/2022 – Η Εταιρεία INTRAKAT (εφεξής η “Εταιρεία”) γνωστοποιεί, στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’αριθ. 3/347/12.7.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τα άρθρα 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χ.Α. ότι την 30.09.2022 λύθηκε η συνεργασία της Εταιρείας με τον κ. Σωτήριο Καραμαγκιώλη, ο οποίος εκτελούσε καθήκοντα Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας και του Ομίλου της και ότι από την 01.10.2022 τα καθήκοντα αυτά αναλαμβάνει προσωρινώς ο κ. Περικλής Λόντος.