2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου )

Παιανία 05/07/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου )

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (δ.τ. «INTRAΚΑΤ») σε εφαρμογή του Ν.3556/2007, ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 05/07/2022 γνωστοποίησης της εταιρείας «INTRACOM HOLDINGS» σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτής επί μετοχών INTRAKAT, γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

Στις 05/07/2022 :

  • η «INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l.», εταιρεία ελεγχόμενη από την «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (δ.τ. INTRACOM HOLDINGS) προέβη στην πώληση του συνόλου των επ΄ονόματί της 9.944.331 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRAKAT, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 13,250% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας
  • η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. INTRACOM HOLDINGS) προέβη στην πώληση 850.776 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRAKAT, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 18,454% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

Κατόπιν των ανωτέρω στις 05/07/2022, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «INTRACOM HOLDINGS» επί μετοχών INTRAKAT ανέρχεται σε 5,090% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας (ήτοι 3.820.243 δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 75.053.899), έναντι προηγούμενου συνολικού ποσοστού 36,794% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας (ήτοι 27.615.350 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 75.053.899), εκ των οποίων 17.671.019 δικαιώματα ψήφου, δηλ. 23,544%, άμεσα και 9.944.331 δικαιώματα ψήφου, δηλ. 13,250%, έμμεσα μέσω της θυγατρικής της, INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l.