2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου )

Παιανία, 13/07/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου )

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (δ.τ. «INTRAKAT») γνωστοποιεί ενημέρωση που έλαβε από την INTRACOM HOLDINGS (ατομικά και για λογαριασμό της INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l.) και τους κ.κ. Νικόλαο Παπαχριστόπουλο, Ιωάννη Αργυρόπουλο & Κωνσταντία Σακκελαρίου στις 12/07/2022 και 13/07/2022 αντίστοιχα, σχετικά με την εκχώρηση δικαιωμάτων ψήφου, βάσει των διατάξεων του
Ν. 3556/2007, άρθρο 10 περ. (η), και ενόψει της διεξαγωγής της μετ΄αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  των μετόχων της INTRAKAT που θα λάβει χώρα στις 15/07/2022, όπου δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας κατά την έναρξη της 24ης Ιουνίου 2022 (Ημερομηνία Καταγραφής της από 29.06.2022 Τ.Γ.Σ.), ως ακολούθως :

  • H INTRACOM HOLDINGS, ενεργούσα ατομικά και για λογαριασμό της INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l., κάτοχος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (24.06.2022), 27.615.350 συνολικά δικαιωμάτων ψήφου (άμεσα και έμμεσα), ήτοι ποσοστό 36,794%, επί συνόλου 75.053.899 δικαιωμάτων ψήφου της INTRAKAT, εκ των οποίων : (α) άμεσα, 17.671.019 δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 23,544%) και (β) έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από αυτήν, εταιρείας «INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l.», 9.944.331 δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 13,250%), γνωστοποιεί ότι εκ του ανωτέρου συνολικού ποσοστού (36,794%) των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε, άμεσα και έμμεσα, στην Εκδότρια κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (24.06.2022), ποσοστό ανερχόμενο σε 31,704% των δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 23.795.107 δικαιώματα ψήφου – εκ των οποίων 13.850.776 άμεσα δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 18,454%) και 944.331 έμμεσα δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 13,250%), μέσω της INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l., εταιρείας ελεγχόμενης από την INTRACOM HOLDINGS – θα εκπροσωπηθούν, στη μετ’ αναβολή συνεδρίαση της Τ.Γ.Σ. των μετόχων της INTRAKAT στις 15/07/2022, καθώς και σε οποιαδήποτε επαναληπτική αυτής συνεδρίαση, σύμφωνα με τα από 11/07/2022 σχετικά πληρεξούσια, από τον κ. Νικόλαο Παπαχριστόπουλο ή εν την απουσία του από τον κ. Ιωάννη Αργυρόπουλο ή εν την απουσία του από την κα Κωνσταντία Σακελλαρίου, οι οποίοι θα ψηφίσουν κατά την κρίση τους.
  • Τα φυσικά πρόσωπα, κ. Νικόλαος Παπαχριστόπουλος, κ. Ιωάννης Αργυρόπουλος και κα Κωνσταντία Σακελλαρίου, κατέχουν 23.795.107 δικαιώματα ψήφου (31,704% εκ του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της INTRAKAT). Εκαστος δε εξ αυτών ασκεί τα δικαιώματα ψήφου χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών, κατά την κρίση του, σύμφωνα με τα σχετικά πληρεξούσια. Σε περίπτωση δε προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπου καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο.
  • Η ανωτέρω εξουσιοδότηση παύει να ισχύει από την 16/07/2022, ή, εφόσον προκύψει τέτοια περίπτωση, με την ολοκλήρωση της μεθ’ αναβολής/ επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.