2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου)

Παιανία 08/07/2022

Η INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, διακριτικός τίτλος INTRAKAT (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια των από 07/07/2022 γνωστοποιήσεων της εταιρείας STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED (για λογαριασμό αυτής και της VOICECOLOUR INVESTMENTS LIMITED), του κ. Δημήτριου Θεοδωρίδη, της εταιρείας DANECH ESTATE I LTD και της από 08/07/2022 γνωστοποίησης του κ. Πέτρου Σουρέτη και των από 08/07.2022 γνωστοποιήσεων της εταιρείας «ΒLUE SILK (CY) LTD», της εταιρείας «WINEX INVESTMENTS LIMITED», του κ. Κωνσταντίνου Αγγέλου, της εταιρείας «MARBELLA INVESTMENTS INC.» και της εταιρείας «CASTELLANO PROPERTIES LIMITED», σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτών επί μετοχών της Εταιρείας, γνωστοποιεί τις ακόλουθες μεταβολές επί των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών της Εταιρείας:

Την 05/07/2022 η VOICECOLOUR INVESTMENTS LIMITED, η οποία έχει νομίμως συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας της Κύπρου και ελέγχεται από την εταιρεία με την επωνυμία STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED, μεταβίβασε 3.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,997% επί του συνόλου των μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου της Εταιρείας και η STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED μεταβίβασε 5.932.690 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,905% επί του συνόλου των μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου της Εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω, η STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED δεν κατέχει μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, έναντι προηγούμενου ποσοστού 11,902% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και ο κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης κατέχει άμεσα 167.624 κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,223% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας έναντι προηγούμενου ποσοστού 12,125% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, το οποίο κατείχε άμεσα και έμμεσα μέσω της STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED, την οποία ελέγχει.

Την 05/07/2022 η εταιρεία DANECH ESTATE I LTD, η οποία έχει νομίμως συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας της Κύπρου, μεταβίβασε 7.824.069 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,424% επί του συνόλου των μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου της Εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω, η  DANECH ESTATE I LTD κατέχει άμεσα 82.326 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,110% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας, έναντι προηγούμενου ποσοστού 10,534% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας. Η εταιρεία DANECH ESTATE I LTD δεν ελέγχεται από κάποιο πρόσωπο καθόσον οι μετοχές της κατέχονται κατά 50% από την XAVIER INVESTMENTS S.A. και 50% από την AL MAVA HOLDING S.A. και οι αποφάσεις λαμβάνονται από κοινού. Σημειώνεται ακόμη ότι ο κ. Λουκάς Λαζαράκης, ως μοναδικός μέτοχος, ελέγχει την XAVIER INVESTMENTS S.A., και ο κ. Δημοσθένης Στασινόπουλος, ως μοναδικός μέτοχος, ελέγχει την AL MAVA HOLDING S.A.

Την 05/07/2022 ο κ. Πέτρος Σουρέτης μεταβίβασε 1.993.846 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,657% επί του συνόλου των μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου της Εταιρείας και εκχώρησε τα δικαιωμάτων ψήφου επί 2.000.000 μετοχών κυριότητας του, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,665% επί του συνόλου των μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι από το σύνολο των 1.993.846 μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου που μεταβιβάστηκαν, 93.846 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,125% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τηρούνταν στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ) που διατηρεί ο κ. Πέτρος Σουρέτης με συνδικαιούχους τα τέκνα του Κωνσταντίνο και Αθανασία Σουρέτη.  Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Πέτρος Σουρέτης διαθέτει 656.310 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0,874% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι προηγούμενου ποσοστού 6,196% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας.

Την 05/07/2022 η εταιρεία WINEX INVESTMENTS LIMITED, η οποία έχει νομίμως συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας της Κύπρου, απέκτησε 23.795.107 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 31,70% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω, η εταιρεία WINEX INVESTMENTS LIMITED κατέχει άμεσα 23.795.107 κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 31,70% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας, ενώ πριν την απόκτηση αυτή δεν κατείχε μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της εταιρείας WINEX INVESTMENTS LIMITED είναι οι κκ. Δημήτριος Μπάκος, Ιωάννης Καϋμενάκης και Αλέξανδρος Εξάρχου, με ποσοστά συμμετοχής 40%, 40% και 20%, αντίστοιχα. Εντούτοις, η εταιρεία WINEX INVESTMENTS LIMITED δεν αποτελεί «ελεγχόμενη επιχείρηση» κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 3556/2007 από τα ανωτέρω ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ούτε άλλως συντρέχει η περίπτωση (α) του άρθρου 10 του Ν. 3556/2007 ή η περίπτωση (ε) του άρθρου 2 του Ν. 3461/2006.

Την 05/07/2022 η εταιρεία ΒLUE SILK (CY) LTD, η οποία έχει νομίμως συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας της Κύπρου,  η οποία ελέγχεται από τον κ. Κωνσταντίνο Αγγέλου, απέκτησε 10.234.102 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 13,63567% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Κωνσταντίνος Αγγέλου κατέχει έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας ΒLUE SILK (CY) LTD, 10.234.102  κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 13,63567% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας, ενώ πριν την απόκτηση αυτή η ΒLUE SILK (CY) LTD και ο κ. Κωνσταντίνος Αγγέλου δεν κατείχαν μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Την 05/07/2022 η εταιρεία MARBELLA INVESTMENTS INC., η οποία έχει νομίμως συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας της Λιβερίας,  απέκτησε 9.817.915 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 13% περίπου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας. Στη συνέχεια, την 08/07/2022 η ίδια ως άνω εταιρεία μεταβίβασε το σύνολο των ως άνω μετοχών. Κατόπιν των ανωτέρω, το άμεσο ποσοστό της εταιρείας  MARBELLA INVESTMENTS INC. διαμορφώθηκε αρχικά την 05/07/2022 σε ποσοστό 13% περίπου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας, ενώ πριν την απόκτηση αυτή δεν κατείχε μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, και στη συνέχεια, την 08/07/2022 διαμορφώθηκε σε 0% έναντι προηγούμενου ποσοστού 13% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της εταιρείας MARBELLA INVESTMENTS INC.είναι οι κκ. Ηλίας Γκότσης, Ευγενία Γκότση και Ροδαμάνθη Γκότση, με ποσοστά συμμετοχής 34%, 33% και 33%, αντίστοιχα. Εντούτοις, η εταιρεία MARBELLA INVESTMENTS INC δεν αποτελεί «ελεγχόμενη επιχείρηση» κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 3556/2007 από τα ανωτέρω ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ούτε άλλως συντρέχει η περίπτωση (α) του άρθρου 10 του Ν. 3556/2007 ή η περίπτωση (ε) του άρθρου 2 του Ν. 3461/2006.

Την 08/07/2022 η εταιρεία CASTELLANO PROPERTIES LIMITED, η οποία έχει νομίμως συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας της Κύπρου, απέκτησε 9.817.915 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 13% περίπου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω, η εταιρεία CASTELLANO PROPERTIES LIMITED κατέχει άμεσα 9.817.915 κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 13% περίπου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας, ενώ πριν την απόκτηση αυτή δεν κατείχε μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. .

Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της εταιρείας CASTELLANO PROPERTIES LIMITED.είναι οι κκ. Ηλίας Γκότσης, Ευγενία Γκότση και Ροδαμάνθη Γκότση, με ποσοστά συμμετοχής 34%, 33% και 33%, αντίστοιχα. Εντούτοις, η εταιρεία CASTELLANO PROPERTIES LIMITED δεν αποτελεί «ελεγχόμενη επιχείρηση» κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 3556/2007 από τα ανωτέρω ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ούτε άλλως συντρέχει η περίπτωση (α) του άρθρου 10 του Ν. 3556/2007 ή η περίπτωση (ε) του άρθρου 2 του Ν. 3461/2006.