2022

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

Παιανία, 05/07/2022

 

Θέμα : Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

 

Η ανώνυμη εταιρεία «ΙΝTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (δ.τ. INTRAKAT) ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, τις ακόλουθες συναλλαγές:

– η εταιρεία INTRACOM HOLDINGS, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Δημήτρη Κλώνη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRAKAT, την 05/07/2022 προέβη, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, στην πώληση 13.850.776 Kοινών Oνομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών INTRAKAT, συνολικής αξίας 40.859.789,20 ευρώ

– η εταιρεία INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l., νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Δημήτρη Κλώνη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRAKAT, την 05/07/2022 προέβη, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, στην πώληση 9.944.331 Kοινών Oνομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών INTRAKAT, συνολικής αξίας 29.335.776,45 ευρώ

– o κ. Δημήτρης Κλώνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRAKAT, την 05/07/2022 προέβη, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, στην πώληση 604.239 Kοινών Oνομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών INTRAKAT, συνολικής αξίας 1.782,505,05 ευρώ. Η ως άνω πώληση πραγματοποιήθηκε από την Κοινή Επενδυτική Μερίδα που διατηρεί ο κ. Δημήτρης Κλώνης με τη σύζυγό του κα Άργυ Μανιάκη