2022

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Γνωστοποίηση συναλλαγών

Παιανία, 11/05/2022

 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007

Η INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, (δ.τ. INTRAKAT) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι

η DANECH ESTATE I LTD, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Λουκά Λαζαράκη, Γενικό Διευθυντή Ενέργειας της INTRAKAT, προέβη στις 06.05.2022 σε απόκτηση μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης 60.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 141.000 ευρώ.