2022

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 – (Γνωστοποίηση Συναλλαγών)

Παιανία 16/02/2022

 

Θέμα :      Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

Η INTRAKAT (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι τα παρακάτω πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία και πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά άσκησαν τα κατωτέρω δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών της Εταιρείας που εκδίδονται με τιμή διάθεσης €1,90 ανά μετοχή (οι «Νέες Μετοχές») στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίσθηκε με την από 20.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την από 17.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας:

  1. την 14.02.2022 η εταιρεία INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l., νομικό πρόσωπο συνδεόμενο από τον κ. Δημήτρη Κλώνη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, άσκησε δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 9.944.331 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας 18.894.228,90 ευρώ
  2. την 14.02.2022 ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης, Πρόεδρος και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας άσκησε δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 3.541 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας 6.727,90 ευρώ
  3. την 14.02.2022 η εταιρεία ADAMAS GROUP LTD, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο και ελεγχόμενο από τον κ. Δημήτρη Κούτρα, Αντιπρόεδρο και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, άσκησε δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 405.178 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας 769.838,20 ευρώ
  4. την 14.02.2022 ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, άσκησε δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 1.021.119 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας 1.940.126,10 ευρώ.
  5. την 14.02.2022 ο κ. Δημήτριος Παππάς, Εντεταλμένος Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας άσκησε δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 199.724 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας 379.475,60 ευρώ
  6. την 14.02.2022 η εταιρεία STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο και ελεγχόμενο από τον κ. Δημήτρη Θεοδωρίδη, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, άσκησε δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 1.998.317 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας 3.796.802,30 ευρώ.
  7. την 14.02.2022 η εταιρεία DANECH ESTATE I LTD, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Λουκά Λαζαράκη, Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, άσκησε δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 2.729.671 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας 5.186.374,90 ευρώ.
  8. την 14.02.2022 ο κ. Δημήτρης Κλώνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας άσκησε δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 217.587 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας 413.415,30 ευρώ. H ως άνω άσκηση δικαιωμάτων πραγματοποιήθηκε από την Κοινή Επενδυτική Μερίδα που διατηρεί ο κ. Δημήτρης Κλώνης με τη σύζυγό του κυρία Άργυ Μανιάκη
  9. την 14.02.2022 ο κ. Σωτήρης Μπακαγιάννης, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας άσκησε δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 7.894 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας 14.998,60 ευρώ.