2022

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 – (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

Παιανία, 07/02/2022

 

Θέμα :      Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
(Γνωστοποίηση συναλλαγών)

 

Η INTRAKAT (εφεξής η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι o κ. Δημήτρης Θεοδωρίδης, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, προέβη την 04.02.2022 σε πώληση, μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης,  δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίσθηκε με την από 20.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την από 17.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα o κ. Δημήτρης Θεοδωρίδης προέβη σε πώληση 167.624 δικαιωμάτων προτίμησης  συνολικής αξίας 1.676,24 ευρώ.