2014

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Παιανία, 10/02/2014

Α.Π.:55.

 

Θέμα: «Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007»

 

H INTRAKAT, ανακοινώνει, με βάση τα άρθρα 3 & 21 του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 11), ότι ο κ. Δημήτρης Θεοδωρίδης, Β’ Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας (υπόχρεο πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), προέβη στις 07/02/2014, στην πώληση, 270.000 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της INTRAΚΑΤ, συνολικής αξίας 270.000 ευρώ.