2022

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

Παιανία 02/02/2022

 

Θέμα :      Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
(Γνωστοποίηση συναλλαγών)

Η INTRAKAT (εφεξής η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι η ADAMAS GROUP LIMITED, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με & ελεγχόμενο από τον κ. Δημήτριο Κούτρα, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Εκτελεστικό Μέλος αυτού, προέβη την 31.01.2022 σε πώληση  δικαιωμάτων προτίμησης στην  Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίσθηκε με την από 20.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την από 17.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα η ADAMAS GROUP LIMITED προέβη σε πώληση συνολικά 4.975.432 δικαιωμάτων προτίμησης  συνολικής αξίας 49.754,32 ευρώ, εκ των οποίων 4.676.300 δικαιώματα μεταβιβάστηκαν μέσω της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 299.132 μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης.