2022

Ανακοίνωση γνωστοποίησης μεταβολής ποσοστού σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Παιανία 23/02/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Η Εταιρεία «ΙΝTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με τον ν. 3556/2007, κατόπιν σχετικών ενημερώσεων που έλαβε την 22.02.2022 από την εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», την εταιρεία «ADAMAS GROUP LIMITED» και τον κ. Δημήτριο Κούτρα, ότι επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές επί των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών της Εταιρείας:

(Α)   Την 21.02.2022  εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α. οι 27.027.028  νέες, κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, (οι «Νέες Μετοχές») της Εταιρείας, που προήλθαν από την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 20.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018 δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 17.12.2021 (η «Αύξηση»). Η πλήρης κάλυψη της Αύξησης πιστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 16.02.2022.

(Β)   Σύμφωνα με την από 22.02.2022 γνωστοποίηση της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «INTRACOM HOLDINGS») η ελεγχόμενη από αυτήν κατά ποσοστό 90,91% θυγατρική εταιρεία «INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l» κατά την Αύξηση άσκησε τα αναλογούντα στην INTRACOM HOLDINGS δικαιώματα προτίμησης, από την οποία τα απέκτησε και, κατόπιν τούτου, το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l.» ανέρχεται σε ποσοστό 13,250%, (δηλ. 9.944.331 δικαιώματα ψήφου) επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ΙΝTRACOM HOLDINGS ανέρχεται σε 36,79% (ήτοι 27.615.350 δικαιώματα ψήφου, εκ των οποίων 17.671.019, δηλ. 23,544%, άμεσα και  9.944.331, δηλ. 13,250%, έμμεσα μέσω της θυγατρικής της «INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l»).

(Γ)    Σύμφωνα με τις από 22.02.2022 γνωστοποιήσεις της Εταιρείας ADAMAS GROUP   LIMITED και του κ. Δημήτριου Κούτρα, η ADAMAS GROUP LIMITED, της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο κ. Δημήτριος Κούτρας, απέκτησε 405.178 νέες μετοχές της Εταιρείας, ασκώντας δικαιώματα προτίμησης στην Αύξηση. Σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση, η ADAMAS GROUP LIMITED κατείχε 6.095.432 μετοχές, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 12,69% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας, ενώ πριν από την κρίσιμη συναλλαγή το ποσοστό ανερχόταν σε 11,859% ως αποτέλεσμα της από 25.01.2022 πώλησης 400.000 κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, μέσω εξωχρηματιστηριακής πράξης μεταβίβασης. Συνεπεία των ανωτέρω, ο αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει η ADAMAS GROUP LIMITED ανέρχεται σε 6.100.610, ήτοι ποσοστό 8,13% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας. Ο κ. Δημήτριος Κούτρας, ως μοναδικός της μέτοχος, ελέγχει την ADAMAS GROUP LIMITED και έτσι κατέχει έμμεσα, μέσω αυτής, 6.100.610 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,13% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας.