2003

Νέο Δ.Σ. και μερική αλλαγή χρήσεως αντληθέντων κεφαλαίων

H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 22 Δεκεμβρίου 2003, στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στο Κορωπί ενέκρινε την μερική αλλαγή χρήσεως των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς επίσης και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Συγκεκριμένα:

1. Ενέκρινε τη μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά. Το αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις 31/12/2002 ανήρχετο συνολικά σε ευρώ 13.281.742, εγκρίθηκε να χρησιμοποιηθεί ως ακολούθως:

– Ποσό ευρώ 1.000.000 παραμένει στην κατηγορία “Η/Μ Εξοπλισμός”, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για μηχανήματα και μεταφορικά μέσα, hardware και software, άδειες χρήσης και για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος S.A.P. (System Application Program).

– Ποσό ευρώ 9.000.000, στην κατηγορία “Εξαγορά-Ίδρυση Επιχειρήσεων”, η οποία αφορά συμμετοχή της στο κεφάλαιο της εταιρείας “ETHERAS ENERGY”.

– Ποσό ευρώ 3.281.742, παραμένει στην κατηγορία “Κεφάλαιο Κίνησης”.

2. Ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλη του Δ.Σ. εκλέχθηκαν οι κ.κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Δημήτριος Π. Γιαννικάκης, Πέτρος Κ. Σουρέτης, Στέφανος Α. Στεφανάκης, Δημήτριος Χ. Κλώνης, Αναστάσιος Μ. Τσούφης, Νικόλαος-Σωκράτης Δ. Λαμπρούκος. Μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Αναστάσιος Μ. Τσούφης και Νικόλαος-Σωκράτης Δ. Λαμπρούκος.