2003

Ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Ανακοινώνεται απο την εταιρία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε σήμερα 22.12.2003, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Ενέκρινε ενέκρινε τη μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά. Συγκεκριμένα από το αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις 31/12/2002 ανήρχετο συνολικά σε ευρώ 13.281.742, εγκρίθηκε να χρησιμοποιηθεί ως ακολούθως:

α) ποσό ευρώ 1.000.000, παραμένει στην κατηγορία “Η/Μ Εξοπλισμός”, ειδικότερα όμως να χρησιμοποιηθεί για μηχανήματα και μεταφορικά μέσα, hardware και software, άδειες χρήσης και για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος S.A.P. (System Application Program).

β) ποσό ευρώ 9.000.000, στην κατηγορία “Εξαγορά-Ίδρυση Επιχειρήσεων”, η οποία αφορά συμμετοχή της Εταιρείας στο κεφάλαιο της εταιρείας “AETHERAS ENERGY”. Τέλος, το ποσό ευρώ 3.281.742, παραμένει ως έχει στην κατηγορία “Κεφάλαιο Κίνησης”.

2. Ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωσε τον καθορισμό εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών ως ακολούθως: Μέλη του Δ.Σ. εκλέχθηκαν οι κ.κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Δημήτριος Π. Γιαννικάκης, Πέτρος Κ. Σουρέτης, Στέφανος Α. Στεφανάκης, Δημήτριος Χ. Κλώνης, Αναστάσιος Μ. Τσούφης, Νικόλαος-Σωκράτης Δ. Λαμπρούκος. Μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Αναστάσιος Μ. Τσούφης και Νικόλαος-Σωκράτης Δ. Λαμπρούκος.