2003

Νέο Δ.Σ.

Γνωστοποιείται από την Εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1, στοιχείο ε της υπ’ αριθμ. 5/204/14.11.2002 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πενταετούς θητείας, που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23/06/2003, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 24/06/2003 απόφαση του Δ.Σ., ως ακολούθως:

1) Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος.

2) Κωνσταντίνος Γ. Δημητριάδης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

3) Δημήτριος Π. Γιαννικάκης, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

4) Θεόδωρος Π. Παπαδόπουλος, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

5) Δημήτριος Χ. Κλώνης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6) Στέφανος Α. Στεφανάκης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7) Στυλιανός Α. Διπλούδης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8) Παναγιώτης Ι. Σκαλτσάς, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

9) Νικόλαος-Σωκράτης Δ. Λαμπρούκος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.