2003

Ανακοίνωση Κατάταξης της Εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ στην 6η Τάξη του ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Σας ανακοινώνουμε ότι η εταιρεία μας επανακρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2940/01 (ΦΕΚ 180/τ.Α/6-8-2001), και με την υπ. αριθμ. 1863-/31.01.2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κατατάχθηκε στην 6η Τάξη για όλες τις κατηγορίες έργων, όπως εμφαίνεται και στη σχετική υπ. αριθμ. 9690 Βεβαίωση του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ..