2003

Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία AΕTHERAS ENERGY

Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 5/204/14.11.2000 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υποχρέωσης των εισηγμένων στο Χ.Α. Εταιρειών, σας ανακοινώνεται ότι, η Εταιρεία με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “INTRAKAT” μαζί με την Εταιρεία με την επωνυμία “CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “CINAR AE” σύστησαν την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “AΕTHERAS ENERGY”.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας του Νομού Αττικής.

Σκοπός της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρίας είναι:

α. Η ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με αιολική ενέργεια ή ηλιακή ενέργεια ή βιομάζα ή νερό ή θαλάσσιο νερό ή γεωθερμική ενέργεια και γενικά η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία συντήρηση και εκμετάλλευση έργων σχετιζομένων με την παραγωγή ενέργειας (ενεργειακά έργα) είτε η παραγωγή ενέργειας σχετίζεται με τη χρήση φυσικών πόρων είτε ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είτε αποβλήτων.

β. Η διαχείριση, αξιοποίηση (εργασία ανακύκλωσης ή/και ανάκτησης υλικών ενέργειας από τα απόβλητα, επεξεργασία, συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση στερών και υγρών αποβλήτων, ως και η εκμετάλλευση αυτών.

γ. Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση έργων σχετιζομένων με το περιβάλλον.

δ. Η συμμετοχή σε επένδυση ή σε χρηματοδότηση ενεργειακών έργων ή περιβαλλοντολογικών έργων.

ε. Κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αγορά, πώληση και γενικά εκμετάλλευση, ανακύκλωση κ.λπ. ενέργειας και γενικά με τη χρήση και διαχείριση φυσικών πόρων όπως φυσικού αερίου κ.λπ. ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή υδάτινων πόρων ή αποβλήτων.

στ. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, οποιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και ιδιωτών με σκοπό την ανάληψη έργων, που έχουν σχέση άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της εταιρίας.

Προς επιδίωξη του σκοπού της, η Εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία ή ένωση προμηθευτών και να συγχωνεύεται με άλλη Εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να εισφέρει κλάδο σε οιαδήποτε υφιστάμενη ή συνιστώμενη εταιρεία.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής, κατά οποιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

γ) Να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και εκτός Ελλάδος.

δ) Να αγοράζει μετοχές εταιριών εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, που επιδιώκουν παρεμφερείς ή μη σκοπούς.

ε) Να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία, συμμετέχει προς όφελος της εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα κάθε φύσης ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

στ) Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων, σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριάντα (30) ετών.

Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ καταβλητέο ολόκληρο και διαιρείται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας εξήντα λεπτών (0,60) ευρώ.

Η Συμμετοχή της “INTRAKAT” στο ως άνω κεφάλαιο ανέρχεται σε ποσοστό 95% και της “CINAR AE” σε ποσοστό 5%.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από την 01/01 και λήγει την 31/12 εκάστου έτους, με εξαίρεση την πρώτη που λήγει στις 31/12/2004.

Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη με 5ετή θητεία.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής:

1) Δημήτριος Γιαννικάκης του Παναγιώτη και της Ολυμπίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17-12-1935, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Κοκκώνη αριθ. 8, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Χ.085294/29-4-2002 δελτίου ταυτότητος του Αστ