2003

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “INTRAKAT”, γνωστοποιεί στους κ.κ. μετόχους της ότι, σύμφωνα με απόφαση της από 23/06/2003 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μέρισμα, χρήσης 2002, ανέρχεται σε ευρώ 0,165, ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 23ης Ιουνίου 2003. Από την 24η Ιουνίου 2003 οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2002.
Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει την Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2003 και θα πραγματοποιηθεί με προσωπικές δίγραμμες επιταγές της ALPHA BANK, οι οποίες θα αποσταλούν ταχυδρομικά στους δικαιούχους μαζί με τη βεβαίωση για φορολογική χρήση.

Σε περίπτωση απώλειας ή μη παραλαβής της επιταγής, παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι όπως επικοινωνήσουν με τα γραφεία της Εταιρείας ( 21 Χ.Θ. Νέας Οδού Παιανίας-Μαρκοπούλου, Κορωπί, τηλ.210 66 74 695, Τμήμα Μετόχων).

Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Κορωπί, 14 Ιουλίου 2003
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ