2024

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2024

Παιανία, 19/06/2024

Η INTRAKAT ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2024 στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (β) & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως:

Τετάρτη 10/07/2024Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.