2024

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας (Κανονισμού ΕΕ 596/2014 και Ν.3556/2007).

Παιανία 03/06/2024

Η «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», διακριτικός τίτλος «INTRAKAT» (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014 τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν των σχετικών γνωστοποιήσεων που έλαβε την 31η Μαίου 2024, ότι η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED»

Α) στις 29.05.2024 απέκτησε για ίδιο λογαριασμό μέσω συναλλαγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δύο εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα έξι κοινές (2.277.566) μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας, συνολικής αξίας έντεκα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα λεπτών (€11.729.464,90), με τιμή κτήσης 5,15 ευρώ εκάστη. Σημειώνουμε ότι η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος  της εταιρείας ΙΝΤRΑΚΑΤ.

Β) Κατόπιν της ανωτέρω απόκτησης ο αριθμός δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η «WINEX INVESTMENTS LIMITED» ανέρχεται σε 62.881.100, ήτοι ποσοστό 39,17% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι 60.603.534 δικαιωμάτων ψήφου και ποσοστού 37,75% που κατείχε πριν  την ως άνω απόκτηση. Κατά τον τρόπο αυτό επήλθε μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου της “WINEX INVESTMENTS LIMITED” μεγαλύτερη του 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 3556/2007 από την προηγούμενη σχετική γνωστοποίησή της στις 07.02.2023.