2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Οικονομικό Ημερολόγιο 2021 (ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Eνημέρωσης Aναλυτών)

Παιανία, 14/05/2021

 

ΘΕΜΑ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Οικονομικό Ημερολόγιο 2021 (ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Eνημέρωσης Aναλυτών)

Η INTRAKAT ανακοινώνει σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021 στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (β) & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

Πέμπτη 29/04/2021 – Δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2020 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην  ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr)

Δευτέρα 24/05/2021 (αντί της Πέμπτης 20/05/2021)Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2020

Δευτέρα 14/06/2021 – Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2020.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.