2021

1. Αλλαγής εταιρικής επωνυμίας
2. Εισαγωγής νέων μετοχών συνεπεία της συγχώνευσης μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη

Παιανία, 02/08/2021

Ανακοίνωση

  1. Αλλαγής εταιρικής επωνυμίας
  2. Εισαγωγής νέων μετοχών συνεπεία της συγχώνευσης μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (δ.τ. INTRAKAT) (η «Εταιρεία» ή η «Απορροφώσα Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών τα ακόλουθα:

Ι. Την  19/07/2021 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε και την αλλαγή της επωνυμίας της σε «ΙΝTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΙΝTRAKAT». Η επωνυμία της εταιρείας αποδίδεται στην Αγγλική γλώσσα ως: «ΙΝTRAKAT SOCIETE ANONYME TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS» με διακριτικό τίτλο «ΙΝTRAKAT».

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την αριθ. 86575/29.07.2021 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της 02/08/2021 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση  της Εταιρείας, ορίζεται ότι από την 04/08/2021,  ήτοι την 2η εργάσιμη ημέρα από την ενημέρωση της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του  Χρηματιστηρίου Αθηνών, η επωνυμία της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «ΙΝTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΙΝTRAKAT».

ΙΙ. Την 4η Αυγούστου 2021, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων δύο χιλιάδων (14.502.000) νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συνεπεία της συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ»«Απορροφώμενη Εταιρεία» ή η «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ» και από κοινού με την Απορροφώσα Εταιρεία, οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες»).

Από την ίδια ως άνω ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από τη συγχώνευση θα είναι πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, στη μερίδα και τον λογαριασμό αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης.

Σημειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών έχει ως ακολούθως:

Για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή ονομαστική μετοχή της Απορροφώμενης Εταιρείας (ονομαστικής αξίας 3,00 € εκάστης), ο κύριος αυτής θα λάβει δύο χιλιάδες τετρακόσιες δεκαεπτά (2.417) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, (ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστη), επί του μετοχικού κεφαλαίου της, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.  Παράλληλα, για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή ονομαστική μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας (ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστη) ο κύριος αυτής θα εξακολουθήσει μετά τη Συγχώνευση να έχει (1) μία κοινή ονομαστική μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας (ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστη).

Η συγχώνευση εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 82087/29.07.2021 Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η σχετική Ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 29.07.2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 85989. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε και η τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται πλέον σε δεκατέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες εξήντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (€14.408.061,30), διαιρούμενο σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα μία (48.026.871) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή της στις 02 Αυγούστου 2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων δύο χιλιάδων (14.502.000) νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) εκάστης. Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. την 2η εργάσιμη ημέρα από την έγκριση της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του  Χρηματιστηρίου Αθηνών, ήτοι την 04/08/2021.

Η Εταιρεία κατέστησε διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό το Έγγραφο Εξαίρεσης που προβλέπεται από τον κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/528 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 «όσον αφορά τις ελάχιστες πληροφορίες που θα περιέχει το έγγραφο το οποίο πρέπει να δημοσιεύεται για την εξαίρεση από το ενημερωτικό δελτίο σχετικά με εξαγορά μέσω προσφοράς ανταλλαγής, συγχώνευση ή διάσπαση», το οποίο περιέχει πληροφορίες που περιγράφουν την ως άνω συναλλαγή, καθώς και την επίπτωση αυτής στην Εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στον ως άνω Κανονισμό.

Ειδικότερα, το ως άνω Έγγραφο Εξαίρεσης κατέστη διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό την 30η Ιουλίου 2021, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Κανονισμού μέσω των κατωτέρω ηλεκτρονικών διευθύνσεων:

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης των μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 6674646, υπεύθυνος κα Ι. Παπαβασιλείου).