2022

Intrakat: Δυναμική ανάπτυξη της δραστηριότητας παρά το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον – Σε ιστορικό υψηλό άνω του €1,1 δισ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο – Έντονο το αποτύπωμα των ανατιμήσεων σε ενέργεια και βασικές πρώτες ύλες στα οικονομικά αποτελέσματα – Τέθηκε σε εφαρμογή η νέα στρατηγική της Εταιρείας

Παιανία, Παρασκευή, 29 Απριλίου 2022 – Η Intrakat ανακοινώνει τα αποτελέσματα της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Για δεύτερο συνεχόμενο έτος η πανδημία του Covid-19 συνέχισε να πλήττει τις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ η πανδημία άρχισε σταδιακά εντός του 2021 να  υποχωρεί, νέες προκλήσεις για την παγκόσμια οικονομία παρουσιάστηκαν στο προσκήνιο. Απρόβλεπτες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των βασικών πρώτων υλών καθώς επίσης και διαταραχές στον κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας, οδήγησαν στην εμφάνιση σημαντικών πληθωριστικών τάσεων για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια. Επιπλέον, ο πόλεμος που ξέσπασε μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στις αρχές του 2022, επέτεινε τα ανωτέρω φαινόμενα.

Παρόλα αυτά, βασικοί κλάδοι της οικονομίας σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο ήδη από τέλη του 2020 παρουσίασαν ενδείξεις ανάκαμψης, μια τάση που διατηρήθηκε σε όλη την διάρκεια του 2021. Εντός αυτού του περιβάλλοντος, η ελληνική οικονομία εμφάνισε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και δυναμική, με το ΑΕΠ του 2021 να ανακάμπτει θεαματικά, αντισταθμίζοντας σχεδόν πλήρως την πτώση που κατέγραψε το 2020.

 

Οικονομικά αποτελέσματα Χρήσης 2021

Όμιλος 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά την χρήση 2021 ανήλθε σε € 214,8 εκ. έναντι € 174,5 εκ. κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 23,1%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου, επηρεασμένα από την πρωτοφανή αύξηση των τιμών των βασικών πρώτων υλών και της ενέργειας και παρά την σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, διαμορφώθηκαν στο ύψος των € 15,6 εκ. από € 17,7 εκ., παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 11,8%. Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες € -23,2 εκ. έναντι ζημιών € -12,9 εκ. την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες € -22,6 εκ. έναντι ζημιών € -12,4 εκ. την προηγούμενη χρήση.

Τα ενοποιημένα EBITDA για την χρήση 2021 ανήλθαν σε ζημίες € 5,5 εκ. από κέρδη € 1,6 εκ. το 2020 και τα προσαρμοσμένα EBITDA, που δεν περιλαμβάνουν την επίδραση εκτάκτων και μη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 2,8 εκ. από κέρδη € 2,0 εκ. το 2020.

Εταιρεία 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά την χρήση 2021 κατέγραψε σημαντική αύξηση της τάξης του  31,9% και ανήλθε στο επίπεδο των € 209,5 εκ. έναντι € 158,8 εκ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημίες € -17,2 εκ. έναντι ζημιών € -7,1 εκ. του 2020, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες € -16,7 εκ. έναντι ζημιών € -6,6 εκ.

Τα EBITDA της Εταιρείας κατά την χρήση 2021 ανήλθαν σε ζημίες ύψους € 4,8 εκ. έναντι κερδών € 3,1 εκ. την προηγούμενη χρήση ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 2,6 εκ. έναντι κερδών € 3,6 εκ.

Το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ομίλου Intrakat κατέγραψε ιστορικό υψηλό και σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος, προσδίδοντας έτσι ιδιαίτερα θετικές προοπτικές αναφορικά με την μελλοντική εξέλιξη των εργασιών. Ειδικότερα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο στις 31.12.2021 ανήλθε σε € 556 εκ. πλέον € 577 εκ. νέα προς υπογραφή έργα που έχει μειοδοτήσει η Εταιρεία έως σήμερα και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους, με συνέπεια τα προς εκτέλεση έργα να ξεπερνούν  τα  € 1,1 δισ.

Η μείωση που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2021 οφείλεται κατά κύριο λόγο στους ακόλουθους παράγοντες:

 1. Μεγάλη αύξηση στο κόστος της ενέργειας και πρωτοφανείς αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών (σίδηρος, πλαστικά, καλώδια, ασφαλτικά κλπ.) σε παγκόσμιο επίπεδο,
 2. Δυσχέρειες σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, που οδήγησαν σε ελλείψεις υλικών και πρώτων υλών καθώς και σε σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοσή τους.
 3. Επιπλέον κόστη παραγωγής και επιτάχυνσης για έργα που επιβαλλόταν η ανελαστική ολοκλήρωση και παράδοσή τους.

Αναμένεται άμεση εξομάλυνση του κόστους υλοποίησης των τεχνικών έργων μέσω:

 1. Του προγράμματος αναθεωρήσεων του Υπουργείου Υποδομών που αναμένεται να οριστικοποιηθεί άμεσα.
 2. Της προσδοκώμενης αύξησης παραγωγής των έργων στην μετά Covid-19 περίοδο

που σε συνδυασμό με την δημοπράτηση των νέων μεγάλων έργων προδιαγράφουν τη βελτίωση του κύκλου εργασιών και την κερδοφορίας.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Εταιρεία, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσαν στην λειτουργία της οι παραπάνω αναφερθέντες παράγοντες, κατάφερε να τηρήσει στο ακέραιο, τις συμβατικές της δεσμεύσεις αναφορικά με τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα παράδοσης των έργων της, όπως ενδεικτικά το έργο των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων της Fraport Greece, το οποίο παραδόθηκε έγκαιρα και σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία.

Το 2021 ήταν ένα έτος ορόσημο για την Intrakat, το οποίο σηματοδότησε την χάραξη της νέας της στρατηγικής. Βάσει του νέου σχεδιασμού, η Εταιρεία εστιάζει πλέον στην ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου προϊόντων υψηλής ποιότητας (δημόσια έργα υποδομών, έργα περιβάλλοντος & τεχνολογίας, ΣΔΙΤ, ΑΠΕ, ανάπτυξη ακινήτων), στοχεύοντας στην μετάβαση από το τρέχον μοντέλο, που βασίζεται στο ανεκτέλεστο, σε ένα νέο μοντέλο παραγωγής σταθερών ταμειακών ροών. Το νέο μοντέλο αναμένεται να μεγιστοποιήσει την αξία των μετόχων μέσα από την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και του EBITDA, την δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών, την διαφοροποίηση της δραστηριότητας και την επίτευξη συνεργειών μέσω στρατηγικών συνεργασιών. Απώτερος στόχος τη νέας στρατηγικής είναι να εισέλθει η Intrakat σε μία νέα εποχή ανάπτυξης, τροφοδοτούμενης από τις τρέχουσες τάσεις στους παραπάνω  κλάδους και να μετασχηματισθεί από έναν κατασκευαστή με εκτενή τεχνογνωσία, σε έναν όμιλο που παραδίδει τελικά προϊόντα υψηλής ποιότητας στους κλάδους κατασκευών, διαχείρισης έργων και ενέργειας.

Οι σημαντικότερες εξελίξεις ανά τομέα δραστηριότητας κατά το 2021 συνοψίζονται ακολούθως:

Δημόσια Έργα Υποδομών

Τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους € 30,9 δις και του νέου ΕΣΠΑ ύψους € 26,2 δις θα τροφοδοτήσουν τον κλάδο με έργα διασφαλισμένης χρηματοδότησης. Στη διάρκεια του 2021, η Intrakat υπέγραψε συμβάσεις συνολικού ύψους € 229,2 εκ.

Στα σημαντικότερα προς υπογραφή έργα το επόμενο διάστημα συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

 • Κατασκευή δικτύων διανομής της ΔΕΔΔΗΕ (6 Εργολαβίες), προϋπολογισμός €154,7 εκ.
 • Κατασκευή συγκροτήματος ξενοδοχείων και βιλών στο Καλό Λιβάδι Μυκόνου, της AMICROSS LTD προϋπολογισμός €67 εκ.
 • Ηλεκτροκίνηση Λάρισας – Βόλου, της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.  προϋπολογισμός €42,4 εκ.
 • AIA S.A. – Construction of new apron north of taxiway Y2, new Ramp Services Station Building (020) and new GA apron, προϋπολογισμός €19,3 εκ.
 • Β’ Φάση Σ.Σ. Αθηνών, προϋπολογισμός € 15,7 εκ.
 • Επίσης, πολύ σημαντική επιχειρηματική εξέλιξη είναι η επιλογή από την Lamda Development, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, της κοινοπραξίας των εταιρειών Bouygues Batiment International και Intrakat ως συμβούλου της, που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν από την κατασκευή, με τη μορφή του Early Contractor Involvement (ECI) για την ανέγερση του Πύργου Κατοικιών στη Μαρίνα Ελληνικού (Marina Residential Tower).

ΣΔΙΤ & Παραχωρήσεις  

Η Εταιρεία εκτός από τις συμμετοχές που διαθέτει ήδη σε διάφορα σημαντικά έργα, έχει υποβάλλει ανταγωνιστική προσφορά για τον οδικό άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, προϋπολογισμού € 251,8 εκ (συμμετοχή 40%) και τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) Τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη, προϋπολογισμού € 192,5 εκ. (συμμετοχή 25%), ενώ έχει προεπιλεγεί και θα υποβάλλει οικονομική προσφορά για τα έργα:

 • Εστίες Πανεπιστημίων Θράκης, Θεσσαλίας και Κρήτης, προϋπολογισμού €407,2 εκ.
 • Φράγμα Χαβριά Χαλκιδικής, προϋπ. €85,4 εκ.
 • 13 Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας προϋπολογισμού €131,5 εκ.
 • 17 Σχολικές Μονάδες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προϋπολογισμού €128,4 εκ.
 • Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα της ΕΥΔΑΠ στην Αθήνα προϋπολογισμού €234,9 εκ. (συμμετοχή 40%).

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

 Ο Όμιλος με σκοπό την ενίσχυση της παρουσίας του στον συγκεκριμένο τομέα, προχώρησε εντός του έτους σε απορρόφηση της εταιρείας Γαία Άνεμος Α.Ε. Ως εκ τούτου, η Intrakat διαθέτει σήμερα χαρτοφυλάκιο, που αποτελείται από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος άνω του 1,6 GW, εκ των οποίων 1 GW αφορά αιολικά πάρκα και 0,6 GW αφορά φωτοβολταϊκά πάρκα. Η περαιτέρω διείσδυση στον τομέα των ΑΠΕ περιλαμβάνει και την ανάπτυξη 9 αδειών σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, συνολικής ισχύος 0,6 GW.

Εντός του πρώτου τριμήνου του 2022 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του αιολικού πάρκου “Φραγκάκι / Άνδρου” ισχύος 15 MW.  Επίσης, αιολικά πάρκα ισχύος 100 MW βρίσκονται σε κατασκευαστικό ή προκατασκευαστικό στάδιο, που αναμένεται να ολοκληρωθούν σταδιακά έως το Α’ εξάμηνο 2024.

Ανάπτυξη Ακινήτων

Στον τομέα του real estate η Εταιρεία ολοκλήρωσε και έθεσε σε λειτουργία στα τέλη του 2021 το πρώτο πεντάστερο Xenodocheio Milos στην Αθήνα, εντός του οποίου λειτουργεί και το παγκοσμίου φήμης estiatorio Milos. Επίσης, ανακατασκευάζει στο κέντρο της Αθήνας στην οδό Ιπποκράτους, 9-όροφο κτίριο γραφείων, συνολικής επιφάνειας 7.300 τ.μ., το οποίο με την ολοκλήρωση των εργασιών θα λάβει πράσινη πιστοποίηση LEED. Στον τουριστικό τομέα η Intrakat αγόρασε μέσω της θυγατρικής της INTRA Estate οικόπεδο στην Άνω Μερά Μυκόνου για την ανάπτυξη κατοικιών προσωπικού ενώ έχει εκδοθεί σχετική οικοδομική άδεια για ανάπτυξη ενός κτιρίου φοιτητικών εστιών σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην Πάτρα.

Ο συνολικός σχεδιασμός του τομέα αποβλέπει στην περαιτέρω δραστηριοποίηση με τη δημιουργία επενδυτικών προϊόντων στους τομείς των τουριστικών υποδομών σε high end προορισμούς όπως επίσης γραφείων και άλλων εμπορικών χώρων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πέτρος Σουρέτης, δήλωσε με αφορμή την δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2021:

«Το 2021 ήταν μια χρονιά σημαντικών  δυσχερειών. Η πανδημία, οι πληθωριστικές πιέσεις λόγω των ανατιμήσεων σε ενέργεια και βασικές πρώτες ύλες και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα συνεισέφεραν στην δημιουργία ενός κλίματος αβεβαιότητας. Η Ουκρανική κρίση που ξέσπασε στις αρχές του 2022 ενίσχυσε περαιτέρω την αστάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσα σε αυτό το δυσχερές περιβάλλον, η Intrakat το 2021 πέτυχε να ενισχύσει την δραστηριότητά της και να διαχειριστεί τις πολλαπλές προκλήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σχεδίασε τη νέα της στρατηγική, την οποία και έθεσε άμεσα σε εφαρμογή, με σημεία αναφοράς την  στροφή στην ενέργεια από ΑΠΕ και την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ύψους € 51 εκ. στις αρχές του 2022. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η νέα στρατηγική της Εταιρείας μας σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνογνωσία των ανθρώπων μας και την εμπειρία που κατέχει η Εταιρεία, αποτελούν τα απαραίτητα εργαλεία έτσι ώστε να αντιπαρέλθουμε τις όποιες αντιξοότητες και να εισέλθουμε ανταγωνιστικά σε μια νέα εποχή ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον.»

 

Σχετικά με την Intrakat

Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Από το 2001 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ. Το 2005 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Intramet. Με την πολύχρονη εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση που διαθέτει δραστηριοποιείται στα δημόσια έργα υποδομών, περιβάλλοντος και τεχνολογίας, σε έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, σε έργα ΑΠΕ & ενεργειακά και στην ανάπτυξη ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου

Ιωάννα Παπαβασιλείου, Corporate Communications Manager

T: 21–06674646 E: ipapav@intrakat.gr W: www.intrakat.com