2004

Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία IN.MAINT

Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 5/204/14.11.2000 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υποχρέωσης των εισηγμένων στο Χ.Α. Εταιρειών, σας ανακοινώνεται ότι, η Εταιρεία με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “INTRAKAT” μαζί με τους Ιωάννη Βαλσαμίδη του Γεωργίου, Δημοσθένη Βαλσαμίδη του Γεωργίου και Δημήτριο Παππά του Αριστείδη σύστησαν την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΙΝ.ΜΑΙΝΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “IN.MAINT”.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου του Νομού Αττικής.

Σκοπός.
Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:

α. Η συντήρηση και επισκευή παντός τύπου εγκαταστάσεων σε ακίνητα και κινητά.
β. Η εμπορία και η μεταφορά πάσης φύσεως υλικών σχετιζομένων με τις αναφερόμενες στην ανωτέρω παράγραφο (α) εγκαταστάσεις.
γ. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, οποιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και ιδιωτών με σκοπό την ανάληψη έργων, που έχουν σχέση άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της εταιρείας.
δ. Όλες οι συναφείς των ανωτέρω εργασίες.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε Τριάντα (30) έτη.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ένα (1) ευρώ.

Η Συμμετοχή της “INTRAKAT” στο ως άνω κεφάλαιο ανέρχεται σε ποσοστό 60%, του Ιωάννη Βαλσαμίδη του Γεωργίου σε ποσοστό 25%, του Δημοσθένη Βαλσαμίδη του Γεωργίου σε ποσοστό 13% και του Δημητρίου Παππά σε ποσοστό 2%.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από την 01/01 και λήγει την 31/12 εκάστου έτους, με εξαίρεση την πρώτη που λήγει την 31/12/2005.

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως εννέα (3-9) μέλη με 5ετή θητεία.

Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού.
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής:

1) Πέτρο Σουρέτη του Κωνσταντίνου και της Ελένης, Πολιτικός Μηχανικός, που έχει γεννηθεί στην Καβάλα το έτος 1969, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ήβης αριθμός 33, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Σ 681022/29-4-1999 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Α. Παρασκευής.

2) Ιωάννη Βαλσαμίδη του Γεωργίου και της Σωτηρίας, Οικονομολόγος, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 7-2-1970, κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής, οδός Αβέρωφ αριθμός 70, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Ν. 190983/31-7-1986 δελτίου ταυτότητος του Η’ Τμήματος Ασφάλειας Πειραιά.

3) Δημοσθένη Βαλσαμίδη του Γεωργίου και της Σωτηρίας, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 8-7-1966, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, οδός Ψαρρών αριθμός 17, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Φ. 387187/13-7-2001 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Πειραιά.

4) Νικόλαο Καμουλάκο του Ιωάννη και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 15, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος με αριθμό Σ. 247074/7-8-1996 του Α.Τ. Χαλανδρίου.

5) Δημήτριο Παππά του Αριστείδη και της Φιλίτσας-Αναστασίας, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 9-10-1972, κάτοικος Αθηνών, οδός Κοδριγκτώνος αριθμός 44, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Ξ. 142775/5-1-1989 δελτίου ταυτότητος του Η’ Τ.Α. Αθηνών.

Η θητεία του είναι μέχρι το πρώτο εξάμηνο του έτους 2006.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης.
Ειδικότερα ορίζεται:

Τακτικός ο Αλέξανδρος Τζιώρτζης του Ευθυμίου, ορκωτός ελεγκτής, με αριθ. Μητρώου Σ.Ο.Ε. 12371, Αναπληρωματικός ο Σωτήριος Φίλος του Νικολάου, ορκωτός ελεγκτής, με αριθ. Μητρώου Σ.Ο.Ε. 12471 και οι δύο της ελεγκτικής εταιρείας “ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ”.