2005

Οικονομικά αποτελέσματα 2005

α’ τρίμηνο
Στοιχεία και πληροφορίες INTRAKAT 3Μ 2005 
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3Μ 2005
Ορθή επανάληψη Στοιχείων και πληροφοριών 3Μ 2005
Ορθή επανάληψη Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 3Μ 2005
Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – 03/02/2006
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 31/03/2005
β’ τρίμηνο
Στοιχεία και πληροφορίες INTRAKAT 6Μ 2005
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6Μ 2005
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 30/06/2005
Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση επί των δημοσιευμένων 6μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων
γ’ τρίμηνο
Στοιχεία και πληροφορίες INTRAKAT 9Μ 2005
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9Μ 2005
Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα 9Μ 2005 
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 30/09/2005
Ορθή επανάληψη Στοιχείων και πληροφοριών 9Μ 2005
Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση επί των δημοσιευμένων 9μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων
Έτος
Στοιχεία και πληροφορίες INTRAKAT 2005
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις INTRAKAT 2005 
Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα FY 2005 
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 31/12/2005
Στοιχεία και πληροφορίες AITHERAS ENERGY 01/01-31/12/2005
Οικονομικές Καταστάσεις AITHERAS ENERGY 01/01-31/12/2005
Στοιχεία και πληροφορίες IN MAINT A.E. 03/02/2004-31/12/2005
Οικονομικές Καταστάσεις IN MAINT A.E. 03/02/2004-31/12/2005
Στοιχεία και πληροφορίες ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ 15/09/2004-31/12/2005
Οικονομικές Καταστάσεις ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ 15/09/2004-31/12/2005
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις EUROKAT 29/03/05 – 31/12/05
Έτος 2005 INTRALBAN Sh A
Έτος 2005 INTRACOM CONSTRUCT S.A.
Έτος 2005 INTRAKAT ROMANIA SRL
Έτος 2005 INTRACOM LTD SKOPJE
Έτος 2005 INTRACOM BULGARIA