2004

Οικονομικά αποτελέσματα 2004

α’ τρίμηνο
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 3μήνου
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 31/03/2004
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 3μήνου
β’ τρίμηνο
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 6μήνου
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 30/06/2004
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 6μήνου
γ’ τρίμηνο
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 9μήνου
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 30/09/2004
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 9μήνου
δ’ τρίμηνο
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 12μήνου
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 31/12/2004
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 12μήνου
Έτος
Ενοποιημένος Ισολογισμός INTRAKAT 2004
Ισολογισμός INTRAKAT 2004
Ισολογισμός AITHERAS ENERGY 2004
Ισολογισμός INTRACOM CONSTRUCT S.A. 2004
Ισολογισμός IN.MAINT 2004
Ισολογισμός INTRALBAN Sh.A. 2004
Ισολογισμός INTRACOM BULGARIA A.D. 2004
Ισολογισμός INTRACOM DOO SKOPJE 2004