2006

Γνωστοποίηση αγοράς μετοχών της εταιρείας INTRADEVELOPMENT από την εταιρεία INTRAKAT

Παιανία 03/07/2006

Α.Π.: 4024.-

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση αγοράς μετοχών της εταιρείας INTRADEVELOPMENTαπό την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και τον δ.τ, INTRAKAT.

Κωδικός Χ.Α.:Κ4-01-062

Σύμφωνα με το Ν. 3340/2005 καθώς και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία INTRAKAT γνωστοποιεί ότι, σε εκτέλεση της από 27-6-2006 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 28-6-2006 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, προέβη την 30-6-2006 στην αγορά από την εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «INTRACOMHOLDINGS», 9.500 ονομαστικών μετοχών της εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «INTRADEVELOPMENT», οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 47,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, αντί τιμήματος ποσού 279.775,00.

Περαιτέρω, η INTRAKAT γνωστοποιεί ότι, σε εκτέλεση της από 28-6-2006 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, προέβη την 30-6-2006στην αγορά από την εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «INTRALOT»,9.500 ονομαστικών μετοχών της εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «INTRADEVELOPMENT», οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 47,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, αντί τιμήματος ποσού �79.775,00.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ποσοστό συμμετοχής της INTRAKAT στο μετοχικό κεφάλαιο της INTRADEVELOPMENT από 5%, ανέρχεται πλέον σε 100%.