2009

Γνωστοποίηση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και τον διακριτικό τίτλο INTRAΚΑΤ, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 25-06-2009, κατά την οποία παραστάθηκαν δεκαέξι (16) μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπροσώπευση, εκπροσωπούντες 77,41% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 60.203.672 μετοχές επί συνόλου 77.770.000, έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής αντιστοίχως, για την εταιρική χρήση από 01.01.2008 έως 31.12.2008, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

3. Επικυρώθηκε η εκλογή των κ.κ. Σωκράτη Κόκκαλη του Σωκράτη και Δημητρίου Παππά του Αριστείδη, ως νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 09.02.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων κ.κ. Ευάγγελου Π. Σακκά και Γεωργίου Α. ’ννινου, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

4. Εξελέγη νέο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από τους κ.κ Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου, Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου, Αλέξανδρο Μυλωνάκη του Εμμανουήλ, Πέτρο Σουρέτη του Κωνσταντίνου, Νικόλαο �Σωκράτη Λαμπρούκο του Δημητρίου, Χαράλαμπο Καλλή του Κωνσταντίνου, Δημήτριο Παππά του Αριστείδη, Σωκράτη Κόκκαλη του Σωκράτη, Ηλία Ηλιόπουλο του Ευθυμίου, Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη και Ιωάννη Χρυσικόπουλο του Κωνσταντίνου και εκ των ανωτέρω εξελέγησαν ως “ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη” του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. Ηλίας Ηλιόπουλος του Ευθυμίου, Αλέξανδρος Μυλωνάκης του Εμμανουήλ και Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

5. Εξελέγη τριμελής Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα ανωτέρω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ηλία Ηλιόπουλο του Ευθυμίου, Αλέξανδρο Μυλωνάκη του Εμμανουήλ και Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

6. Εγκρίθηκε ο διορισμός της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών “ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ” για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

7. Εγκρίθηκε για τη χρήση 2008 η μη διανομή μερίσματος και η μεταφορά των κερδών της χρήσης εις νέον. Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

8. Προεγκρίθηκε ποσό 100.000 ευρώ το οποίο θα αφορά στην αποζημίωση Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2009 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

9. Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων, κατ�εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

10. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στο Διοικητικό Συμβούλιο των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

11. Εγκρίθηκε η από 26.11.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί μερικής αλλαγής της χρήσης των αντληθέντων και μη διατεθέντων έως την 26.11.2008 κεφαλαίων, συνολικού ποσού 7.127.270 ευρώ της κατηγορίας (1) «Μείωση Βραχυπρόθεσμού Δανεισμού» του πίνακα διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23.06.2008 καθώς και ο πίνακας διάθεσης των ως άνω αντληθέντων κεφαλαίων, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την ο