Γενικές Συνελεύσεις

Τακτική Γενική Συνέλευση 2024

1. Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων
2. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
3. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
4. Έγγραφα που υποβάλλονται στην Τακτική Γ.Σ. των Μετόχων
5. Δικαιώματα Μετόχων
6. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας
7. Έκθεση πεπραγμένων επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2023-31/12/2023
8. Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γ.Σ. των Μετόχων
9. Έκθεση αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 112 Ν.4548/2018)
10. Intrakat Όροι και Προϋποθέσεις AXIAeSM TΓΣ 2024
11. Intrakat GDPR AXIAeSM TΓΣ 2024
12. Φυλλάδιο Οδηγιών
13. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Τακτική Γενική Συνέλευση 2023

1. Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων
2. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
3. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
4. Έγγραφα που υποβάλλονται στην Τακτική Γ.Σ. των Μετόχων
5. Δικαιώματα Μετόχων
6. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας
7. Έκθεση πεπραγμένων επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2022-31/12/2022
8. Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γ.Σ. των Μετόχων
9. Έκθεση αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 112 Ν.4548/2018)
10. Πολιτική Αποδοχών των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου
11. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 14/11/2022

1. Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων

2. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

3. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

4. Δικαιώματα Μετόχων

5. Έγγραφα που υποβάλλονται στην Έκτακτη Γ.Σ.

6. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4.1.3.13.1.και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020

7. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Έκτακτης Γ.Σ.

8. Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «INTRAΚΑΤ» της 14ης Νοεμβρίου 2022

9. Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAΚΑΤ» της 1ης Δεκεμβρίου 2022 κατόπιν αναβολής της συζήτησης και λήψης αποφάσεων κατά την αρχική συνεδρίαση της 14ης Νοεμβρίου 2022

 

Τακτική Γενική Συνέλευση 2022

27. 21/07/2022 – Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα – Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και νέας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

26. Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAΚΑΤ» που συνήλθε την 15.07.2022, εξ αναβολής από την 29.06.2022

25. Ενημέρωση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία θα συνέλθει την 15η Ιουλίου 2022 εξ αναβολής από την 29η Ιουνίου 2022 για την Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (άρθρο 18 παρ.1 του ν. 4706/2020)

24. Βιογραφικό κ. Σχίζα Αθανάσιου

23. Βιογραφικό κ. Αντιβαλίδη Παναγιώτη

22. Βιογραφικό κ. Τσοτσορού Ευστάθιου

21. Βιογραφικό κ. Βουγιούκα Νικόλαου

20. Βιογραφικό κ. Χατζηπαναγιώτη Κωνσταντίνου

19. Βιογραφικό κας Γιόκαρη Αντιγόνης

18. Βιογραφικό κ. Παμπούκη Χάρη

17. Βιογραφικό κ. Εξάρχου Αλέξανδρου

16. Βιογραφικό κας Τζαβέλλα Νίκης

15. Υποβολή πρότασης επί του 9ου και του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , επί των οποίων η συζήτηση και λήψη αποφάσεων θα λάβει χώρα, κατόπιν αναβολής, την 15η Ιουλίου 2022

14. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

13. Βιογραφικό κας Διονυσίας Ξηροκώστα

12. Βιογραφικό κας Αδαμαντίνης Λαζάρη

11. Ενημέρωση για την Εκλογή νέου ΔΣ

10. Πολιτική Αποδοχών των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Διευθυντών

9. Έκθεση αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 112 Ν.4548/2018)

8. Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γ.Σ. των Μετόχων

7. Έκθεση πεπραγμένων επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2021-31/12/2021

6. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας

5. Δικαιώματα Μετόχων

4. Έγγραφα που υποβάλλονται στην Τακτική Γ.Σ. των Μετόχων

3. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

2. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

1. Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 17/12/2021

1. Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων
2. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
3. Δικαιώματα Μετόχων
4. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
5. Έγγραφα που υποβάλλονται στην Έκτακτη Γ.Σ.
6. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Έκτακτης Γ.Σ.
7. Προτεινόμενη τροποποίηση καταστατικού
8. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

 

 

Τακτική Γενική Συνέλευση 2021

1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

2. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας

3. Πολιτική Αποδοχών των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Διευθυντών

4. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

5. Έγγραφα που υποβάλλονται στην Τακτική Γ.Σ.

6. Προτεινόμενη τροποποίηση καταστατικού

7. Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων

8. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

9. Δικαιώματα Μετόχων

10. Έκθεση Αποδοχών 2020

11. Πολιτική καταλληλότητας μελών ΔΣ

12. Ενημέρωση προς την Τακτική Γ. Σ. για την Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

13. Έκθεση πεπραγμένων επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2020-31/12/2020

14. Βιογραφικό κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη

15. Βιογραφικό κας Ηλιάνας Κυρτάτα

16. Βιογραφικό κας Διονυσίας Ξηροκώστα

17. Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης Intrakat ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ

18.  Έκθεση ΔΣ επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της Σχέσης Ανταλλαγής μετοχών

19. Έκθεση αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και γνωμοδότηση επί του εύλογου, δίκαιου και λογικού της συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4601/2019, καθώς και του άρθρου 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο συγχώνευσης δια απορρόφησης της ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. από την ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε

20. Λογιστική κατάσταση της Εταιρείας «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ» κατά την 30/04/2021

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 28/12/2020

1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Έκτακτης Γ.Σ.

2. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας

3. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

4. Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων

5. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

6. Δικαιώματα Μετόχων

 

 

Τακτική Γενική Συνέλευση 17/07/2020

1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

2. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας

3. Πολιτική Αποδοχών των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Διευθυντών

4. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

5. Έγγραφα που υποβάλλονται στην Τακτική Γ.Σ.

6. Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων

7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

8. Δικαιώματα Μετόχων

9. Έκθεση Αποδοχών 2019

 

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 20/03/2020

1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Έκτακτης Γ.Σ.

2. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας

3. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

4. Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων

5. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

6. Δικαιώματα Μετόχων

Τακτική Γενική Συνέλευση 2019

 1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
 2. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας
 3. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
 4. Έγγραφα που υποβάλλονται στην Τακτική Γ.Σ.
 5. Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων
 6. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
 7. Δικαιώματα Μετόχων
 8. Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού

Τακτική Γενική Συνέλευση 2018

 1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
 2. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας
 3. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
 4. Έγγραφα που υποβάλλονται στην Τακτική Γ.Σ.
 5. Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων
 6. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
 7. Δικαιώματα Μετόχων

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2017

 1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Έκτακτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
 2. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Έκτακτης Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας
 3. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου 
 4. Έγγραφα που υποβάλλονται στην Έκτακτη Τακτική Γ.Σ. 
 5. • Το από 8-11-2017 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας, με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής Εταιρείας με την επωνυμία “EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “EUROKAT”
  Ισολογισμός Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης εταιρείας “EUROKAT” με ημερομηνία 31.10.2017
  Η Έκθεση του Ορκωτού-Ελεγκτή –Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης εταιρείας “EUROKAT”
 6. Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων
 7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
 8. Δικαιώματα Μετόχων 

Τακτική Γενική Συνέλευση 2017

 1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας της Α’ Επαναληπτικής Συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
 2. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
 3. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας
 4. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
 5. Έγγραφα που υποβάλλονται στην Τακτική Γ.Σ.
 6. Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων
 7. Έκθεση του Δ.Σ. εταιρείας INTRAKAT προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Ιουνίου 2017 κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α.  και των σχετικών διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 για την αύξηση μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
 8. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ΤΓΣ , σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, ενόψει της προτεινόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας .
 9. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
 10. Δικαιώματα Μετόχων

Τακτική Γενική Συνέλευση 2016

 1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
 2. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας
 3. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
 4. Έγγραφα που υποβάλλονται στην Τακτική Γ.Σ.
 5. Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της INTRAKAT
 6. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
 7. Δικαιώματα Μετόχων

Τακτική Γενική Συνέλευση 2015

 1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
 2. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας
 3. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
 4. Έγγραφα που υποβάλλονται στην Τακτική Γ.Σ.
 5. Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της INTRAKAT
 6. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Τακτική Γενική Συνέλευση 2014

 1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
 2. Σχέδιο τροποποίησης καταστατικού
 3. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας
 4. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
 5. Έγγραφα που υποβάλλονται στην Τακτική Γ.Σ.
 6. Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της INTRAKAT
 7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
 8. Δικαιώματα Μετόχων

Τακτική Γενική Συνέλευση 2013

 1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
 2. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας
 3. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
 4. Έγγραφα που υποβάλλονται στην Τακτική Γ.Σ.
 5. Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της INTRAKAT
 6. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
 7. Δικαιώματα Μετόχων

Τακτική Γενική Συνέλευση 2012

 1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
 2. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας
 3. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
 4. Έγγραφα που υποβάλλονται στην Τακτική Γ.Σ.
 5. Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της INTRAKAT
 6. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
 7. Δικαιώματα Μετόχων

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12/03/2012

 1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
 2. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας
 3. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
 4. Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της INTRAKAT
 5. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
 6. Δικαιώματα Μετόχων

Τακτική Γενική Συνέλευση της 27/06/2011

Δείτε τα αρχεία για το 2011

 1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
 2. Σχέδιο τροποποίησης καταστατικού
 3. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας
 4. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
 5. Έγγραφα που υποβάλλονται στην Τακτική Γ.Σ.
 6. Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της INTRAKAT 
 7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
 8. Δικαιώματα Μετόχων

Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24/06/2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

“ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝκαι το διακριτικό τίτλο “INTRAΚΑΤ”
Α.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37
σε Τακτική Γενική Συνέλευση


Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση της 27ης Μαΐου 2010 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 24η Ιουνίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, Β΄ Συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα από Παιανία προς Μαρκόπουλο), προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών .
 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2009 – 31.12.2009).
 3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
 4. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009.
 5. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής της Εταιρείας, με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split). Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
 6. Έγκριση των αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν κατά την παρελθούσα χρήση και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2010, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002.
 7. Έγκριση σύναψης συμβάσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
 8. Έγκριση εκλογής μέλους του Δ.Σ., στο Διοικητικό Συμβούλιο ανώνυμης εταιρείας με παρεμφερή με αυτόν της Εταιρείας σκοπό.
 9. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
 10. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 08.07.2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Σε περίπτωση που και κατά την Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 22.07.2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr). Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να καταθέσουν στην Εταιρεία (19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, Παιανία, τηλ. 210 6674346) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους. Τα ίδια ισχύουν για τις δεσμεύσεις των μετοχών σε περίπτωση τυχόν επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Παιανία, 27.05.2010
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ορθή επανάληψη – Γνωστοποίηση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAΚΑΤ» (εφεξής η «Εταιρία), ότι την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας  στην οποία παραστάθηκαν δεκαπέντε  (15) μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπροσώπευση, εκπροσωπούντες 77,41% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 60.203.672 μετοχές επί συνόλου 77.770.000 διαπραγματευομένων στο Χ.Α.  Συνυπολογίζοντας δε τους παριστάμενους στη Γενική Συνέλευση εκπροσώπους των τριών εταιριών «CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δικαιούχους 14.847.000 νέων μετοχών της Εταιρίας, που προήλθαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, την οποία αποφάσισε η από 17.11.2008 Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, για την απορρόφηση των κατασκευαστικών κλάδων των ως άνω εταιρειών,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/93, απορρόφηση η οποία  εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ. Κ2 �5463/23.12.2008 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 14051/2008 ΤΑΕ & ΕΠΕ), οι οποίες όμως (νέες μετοχές) δεν έχουν ακόμη καταχωρηθεί στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων, το ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 81,03% (ήτοι 75.050.672 μετοχές επί συνόλου 92.617.000).
Ελήφθησαν δε, οι εξής αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής αντιστοίχως, για την εταιρική χρήση από 01.01.2008 έως 31.12.2008, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

3. Επικυρώθηκε η εκλογή των κ.κ. Σωκράτη Κόκκαλη του Σωκράτη και Δημητρίου Παππά του Αριστείδη, ως νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 09.02.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων κ.κ. Ευάγγελου Π. Σακκά και Γεωργίου Α. ’ννινου, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

4. Εξελέγη νέο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από τους κ.κ Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου, Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου, Αλέξανδρο Μυλωνάκη του Εμμανουήλ, Πέτρο Σουρέτη του Κωνσταντίνου, Νικόλαο �Σωκράτη Λαμπρούκο του Δημητρίου, Χαράλαμπο Καλλή του Κωνσταντίνου, Δημήτριο Παππά του Αριστείδη, Σωκράτη Κόκκαλη του Σωκράτη, Ηλία Ηλιόπουλο του Ευθυμίου, Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη και Ιωάννη Χρυσικόπουλο του Κωνσταντίνου και εκ των ανωτέρω εξελέγησαν ως “ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη” του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. Ηλίας Ηλιόπουλος του Ευθυμίου, Αλέξανδρος Μυλωνάκης του Εμμανουήλ και Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

5. Εξελέγη τριμελής Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα ανωτέρω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ηλία Ηλιόπουλο του Ευθυμίου, Αλέξανδρο Μυλωνάκη του Εμμανουήλ και Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

6. Εγκρίθηκε ο διορισμός της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών “ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ” για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

7. Εγκρίθηκε για τη χρήση 2008 η μη διανομή μερίσματος και η μεταφορά των κερδών της χρήσης εις νέον. Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

8. Προεγκρίθηκε ποσό 100.000 ευρώ το οποίο θα αφορά στην αποζημίωση Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2009 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

9. Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

10. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, είτε για λογ

Γνωστοποίηση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και τον διακριτικό τίτλο INTRAΚΑΤ, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 25-06-2009, κατά την οποία παραστάθηκαν δεκαέξι (16) μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπροσώπευση, εκπροσωπούντες 77,41% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 60.203.672 μετοχές επί συνόλου 77.770.000, έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής αντιστοίχως, για την εταιρική χρήση από 01.01.2008 έως 31.12.2008, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

3. Επικυρώθηκε η εκλογή των κ.κ. Σωκράτη Κόκκαλη του Σωκράτη και Δημητρίου Παππά του Αριστείδη, ως νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 09.02.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων κ.κ. Ευάγγελου Π. Σακκά και Γεωργίου Α. ’ννινου, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

4. Εξελέγη νέο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από τους κ.κ Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου, Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου, Αλέξανδρο Μυλωνάκη του Εμμανουήλ, Πέτρο Σουρέτη του Κωνσταντίνου, Νικόλαο �Σωκράτη Λαμπρούκο του Δημητρίου, Χαράλαμπο Καλλή του Κωνσταντίνου, Δημήτριο Παππά του Αριστείδη, Σωκράτη Κόκκαλη του Σωκράτη, Ηλία Ηλιόπουλο του Ευθυμίου, Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη και Ιωάννη Χρυσικόπουλο του Κωνσταντίνου και εκ των ανωτέρω εξελέγησαν ως “ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη” του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. Ηλίας Ηλιόπουλος του Ευθυμίου, Αλέξανδρος Μυλωνάκης του Εμμανουήλ και Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

5. Εξελέγη τριμελής Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα ανωτέρω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ηλία Ηλιόπουλο του Ευθυμίου, Αλέξανδρο Μυλωνάκη του Εμμανουήλ και Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

6. Εγκρίθηκε ο διορισμός της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών “ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ” για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

7. Εγκρίθηκε για τη χρήση 2008 η μη διανομή μερίσματος και η μεταφορά των κερδών της χρήσης εις νέον. Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

8. Προεγκρίθηκε ποσό 100.000 ευρώ το οποίο θα αφορά στην αποζημίωση Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2009 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

9. Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων, κατ�εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

10. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στο Διοικητικό Συμβούλιο των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

11. Εγκρίθηκε η από 26.11.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί μερικής αλλαγής της χρήσης των αντληθέντων και μη διατεθέντων έως την 26.11.2008 κεφαλαίων, συνολικού ποσού 7.127.270 ευρώ της κατηγορίας (1) «Μείωση Βραχυπρόθεσμού Δανεισμού» του πίνακα διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23.06.2008 καθώς και ο πίνακας διάθεσης των ως άνω αντληθέντων κεφαλαίων, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την ο

Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

According to prevailing legislation, the Company’s articles of association and the decision of the Board of Directors at its session dated May 28th, 2009, the Company’s shareholders are invited to the Ordinary General Shareholders Meeting to be held on Thursday, June 25, 2009, at 10:00 a.m. at the Company� business headquarters at the Municipality of Peania, Attica (19th km of the Peania-Markopoulo Highway, Complex B’, on the right hand side for those heading towards Markopoulo) in order to discuss and decide on the following items of the Daily Agenda:

DAILY AGENDA

1. Submission for approval of the Parent and Consolidated Financial Statements prepared according to the International Financial Reporting Standards for the fiscal year 01.01.2008 to 31.12.2008, pursuant to the hearing of the relevant Board of Directors and Certified Auditors-Accountants Reports.
2. Waiver of liability of the Board of Directors and the Certified Auditors-Accountants for managing the Company as well as the Parent and Consolidated Financial Statements for fiscal year under examination (01.01.2008 – 31.12.2008).
3. Grant the election of new members of the Board of Directors in replacement of members resigned.
4. Election of the Company� Board of Directors.
5. Election of the Audit Committee, according to Law 3693/2008.
6. Election of the ordinary and deputy Certified Auditors-Accountants for the audit of Parent and Consolidated Financial Statements of the fiscal year from 01.01.2009 to 31.12.2009 and determination of their fees.
7. Approval of the Company� earnings distribution for the fiscal year from 01.01.2008 to 31.12.2008.
8. Approval of the Board of Directors members�remunerations paid in during the previous year and preapproval of the fees and remunerations of the members of the Board of Directors for fiscal year 2009 in accordance to the provisions of articles 24 of Cod. Law 2190/20 and 5 of Law 3016/2002.
9. Approval of the agreements pursuant article 23a of Cod. Law 2190/20, as in effect.
10. Granting the authority to the members of the Board of Directors and the management of the Company according to the provisions of article 23, par. 1 of Cod. Law 2190/20, as in effect.
11. Approval of the Company� Board of Directors Decision dated 26.11.2008 as per the partial modification of the use of the balance of the non-disposed funds which were raised form the Company� share capital increase that was approved by the Ordinary General Shareholders�Meeting dated 23.06.2008.
12. Other Announcements.

In case where at the aforementioned General Meeting no-quorum is achieved according to the law and the Company� articles of association for the approval of all or certain items of the daily agenda, all shareholders are invited to the 1st Repeat Ordinary General Meeting that will assemble again without further invitation on Thursday July 9, 2009 at 10.00 a.m. at the same place.

In case where at the aforementioned 1st Repeat General Shareholders Meeting no-quorum is achieved according to the law and the Company� articles of association for the approval of all or certain items of the daily agenda, all shareholders are invited to the 2nd Repeat Ordinary General Meeting that will assemble again without further invitation on Thursday July 23, 2009 at 10.00 a.m. at the same place.

At the General Meeting all shareholders have the right to participate, either in person or via proxy through a representative by signing the respective proxy statement available at the company� website (www.intrakat.gr). Each share holds one voting right. Shareholders wishing to participate in the Shareholders Meeting, should deposit to the Company ((19th km of the Peania�arkopoulo Highway, in Peania, tel. ++30 210 6674346) the relevant blocking certificate of the shares either through their broker to the Dematerialized Securities System (D.S.S.) (if the shares  are not in the Special Account), or through the Hellenic Exchanges S.A. (ex Central Securities Depository) (if the shares  are in the Special Account of Dematerialized Securities Systems (D.S.S.) at least five (5) days prior to the date of the Ordinary Shareholders Meeting. The proxy statements and all legal documentation for the legal representation of the shareholders and their personal identifications must also be submitted to the Company at the same aforementioned deadline.

Γνωστοποίηση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Γνωστοποιείται από την Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «INTRAΚΑΤ» (εφεξής η “Εταιρεία”), ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε τη  Δευτέρα  17-11-2008, κατά την οποία παραστάθηκαν πέντε (5) μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπροσώπευση εμπροθέσμως καταθέσαντες, εκπροσωπούντες το 76,815% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 59.738.821 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 77.770.000, έλαβε ομόφωνα, δηλαδή με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων, τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1. Εγκρίθηκε  η αναδοχή από την Εταιρεία, του κλάδου κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «CYBARCO ΑΤΕ», σύμφωνα με την από 30.06.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και τους όρους της σχετικής σύμβασης αναδοχής του εν λόγω κλάδου.

2. Εγκρίθηκε η αναδοχή από την Εταιρεία, του κλάδου κατασκευής Δημοσίων Έργων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ», σύμφωνα με την από 30.06.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του Ν. 2166/1993  και τους  όρους  της σχετικής σύμβασης αναδοχής του εν λόγω κλάδου.

3. Εγκρίθηκε η αναδοχή από την Εταιρεία, του κλάδου κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της θυγατρικής αυτής εταιρείας με την επωνυμία «EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «EUROKAT», σύμφωνα με την 30.06.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και τους όρους της σχετικής σύμβασης αναδοχής κλάδου αυτού.

4. Εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Πέτρο Κ. Σουρέτη  για την υπογραφή, από κοινού  με τους εξουσιοδοτηθέντες εκπροσώπους των εταιρειών που εισέφεραν τους ανωτέρω κλάδους, της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης αναδοχής των ως άνω κλάδων καθώς και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωσή της.

5. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας :
i) λόγω της αναδοχής των ως άνω κλάδων, κατά τα ποσά που αντιστοιχούν στην καθαρή θέση κάθε εισφερόμενου κλάδου, ήτοι :
α) κατά το ποσό των 4.172.000,00 ευρώ, λόγω της αναδοχής του κλάδου κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της Εταιρείας CYBARCO ΑΤΕ,
β) κατά το ποσό των 2.706.142,66 ευρώ, λόγω της αναδοχής του κλάδου κατασκευής Δημοσίων Έργων της Εταιρείας Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ  και,
γ) κατά το ποσό των 396.532,97 ευρώ, λόγω της αναδοχής του κλάδου κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της θυγατρικής Εταιρείας EUROKAT,
όπως αντίστοιχα προκύπτει από τους ισολογισμούς μετασχηματισμού κάθε εισφερόμενου κλάδου, και
ii) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τον λογαριασμό «διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», για λόγους στρογγυλοποίησης, κατά το ποσό των των 884.104,37 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας από 0,30 ευρώ σε 0,34 ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της INTRAKAT θα αυξηθεί συνολικά κατά το ποσό των 8.158.780 ευρώ και θα ανέλθει στο ποσό των 31.489.780,00 ευρώ, διαιρούμενο πλέον σε 92.617.000 Κοινές Ονομαστικές μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ εκάστης.
Εκ της ως άνω αύξησης, 7.211.400 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ θα παραδοθούν στην εισφέρουσα τον κλάδο CYBARCO ΑΤΕ, 6.928.600 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ θα παραδοθούν στην εισφέρουσα τον κλάδο Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ και 707.000 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ θα παραδοθούν στην εισφέρουσα τον κλάδο EUROKAT, οι οποίες, επειδή η EUROKAT είναι θυγατρική της INTRAKAT, θα αντιμετωπισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 ΚΝ 2190/20, ως ίδιες μετοχές. Οι δε παλαιοί μέτοχοι της INTRAKAT δε θα λάβουν νέες μετοχές, αλλά θα αυξηθεί η ονομαστική αξία κάθε μετοχής τους από 0,30 ευρώ σε 0,34 ευρώ.
Ομόφωνα, επίσης, εγκρίθηκε η, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και η παροχή εξουσιοδότησης προς το  Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Πέτρο Σουρέτη ή/ και τον  Οικονομικό Διευθυντή αυτής κ. Σωτήριο Καραμαγκιώλη, για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων σχετικά με την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την υποβολή κάθε απαιτούμενου εγγράφου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α..

6. Εγκρίθηκε η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

7. Αποφασίσθηκε  η  αγ

Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση της 22.10.2008 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 17η Νοεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, Β΄ Συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα από Παιανία προς Μαρκόπουλο), προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης για αναδοχή από την Εταιρεία, του κλάδου κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «CYBARCO ΑΤΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης αναδοχής κλάδου.
2. Λήψη απόφασης για αναδοχή από την Εταιρεία, του κλάδου κατασκευής Δημοσίων Έργων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης αναδοχής κλάδου.
3. Λήψη απόφασης για αναδοχή από την Εταιρεία, του κλάδου κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «EUROKAT», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης αναδοχής κλάδου.
4. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης αναδοχής των ως άνω κλάδων καθώς και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωσή της .
5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, λόγω της αναδοχής των ως άνω κλάδων των ως άνω εταιρειών και λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού για λόγους στρογγυλοποίησης από τον λογαριασμό «διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». �Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Μετοχικού Κεφαλαίου.
6. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.
7. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και καθορισμός των όρων αυτής. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων κατά τα ειδικότερα στον νόμο (άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20).
8. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Α�Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 1η Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Σε περίπτωση που και κατά την Α�Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Β�Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 15η Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr). Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να καταθέσουν στην Εταιρεία (19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, Παιανία, τηλ. 210 6674346) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους. Τα ίδια ισχύουν για τις δεσμεύσεις των μετοχών σε περίπτωση τυχόν επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Παιανία, 22 Οκτωβρίου 2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Γνωστοποίηση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και τον διακριτικό τίτλο INTRAΚΑΤ, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 23-06-2008, κατά την οποία παραστάθηκαν δεκατέσσερις (14) μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπροσώπευση εμπροθέσμως καταθέσαντες, εκπροσωπούντες 77,231% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 37.539.288 μετοχές επί συνόλου 48.606.250, έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής αντιστοίχως, για την εταιρική χρήση από 01.01.2007 έως 31.12.2007, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

3. Εγκρίθηκε ο διορισμός της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών “ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ” για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

4. Εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007 και η διανομή μερίσματος για τη χρήση 2007, ποσού 0,015 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι ποσού 729.093,75 ευρώ, από το φορολογημένο έκτακτο αποθεματικό προηγουμένων χρήσεων. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος, είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 11.08.2008. Από την 12.08.2008, οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α., χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2007. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η 21.08.2008. Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η Ε.Χ.Α.Ε. (“ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.”), μέσω της EFG EUROBANK ERGASIAS. Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

5. Εξελέγη νέο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από τους κ.κ Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου, Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου, Αλέξανδρο Μυλωνάκη του Εμμανουήλ, Πέτρο Σουρέτη του Κωνσταντίνου, Νικόλαο – Σωκράτη Λαμπρούκο του Δημητρίου, Ευάγγελο Σακκά του Παναγιώτη, Γεώργιο ΄Αννινο του Αριστοτέλη, Αριστοτέλη ΄Αννινο του Γεωργίου, Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη, Ιωάννη Χρυσικόπουλο του Κωνσταντίνου και Χαράλαμπο Καλλή του Κωνσταντίνου και εκ των ανωτέρω εξελέγησαν ως “ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη” του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη και Ιωάννης Χρυσικόπουλος του Κωνσταντίνου, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

6. Προεγκρίθηκε ποσό 100.000 ευρώ το οποίο θα αφορά στην αποζημίωση Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2008 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

7. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920: (α) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και (β) στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στο Διοικητικό Συμβούλιο των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

8. Εγκρίθηκε η από 31.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί παράτασης, μέχρι την 30.06.2008, του χρονοδιαγράμματος διάθεσης του αδιάθετου υπολοίπου ποσού 395.500,00 ευρώ των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου: (α) της Εταιρείας INTRAKAT που αποφάσισε η από 20.09.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν μεταγενέστερα οι από 27.12.2002, 23.06.2003, 22.12.2003, 24.06.2004, 14.02.2005, 27.06.2005, 09.02.2006, 04.12.2006 και 28.06.2007 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής και (β) της απορροφηθείσας από την INTRAKAT, Εταιρείας INTRAMET που αποφάσισε η από 08.01.2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν μεταγενέστερα οι από 25.06.2004 και 20.04.2005 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτ

Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση της 29ης Μαΐου 2008 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 23η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19,7 χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, A΄ Συγκρότημα, αριστερά για τον βαίνοντα από Παιανία προς Μαρκόπουλο), προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών �Λογιστών .
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών �Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την εταιρική χρήση από 01.01.2007 έως 31.12.2007.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007 και διανομής μερίσματος.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών Μελών αυτού, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, ως ισχύει.
6. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002.
7. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
8. Έγκριση της από 31.12.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για την παράταση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης του αδιάθετου υπολοίπου των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας INTRAKAT και της απορροφηθείσας από την INTRAKAT Εταιρείας INTRAMET.
9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. �Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Μετοχικού Κεφαλαίου.
10. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 3604/2007.
11. Έγκριση σύναψης συμβάσεων, κατ�εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
12. Έγκριση Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης (option) επί μετοχών της Εταιρείας σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει .
13. Έγκριση διαβίβασης πληροφοριών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις».
14. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Α�Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 7η Ιουλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Σε περίπτωση που και κατά την Α�Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Β�Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 21η Ιουλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr). Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύ
στημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να καταθέσουν στην Εταιρεία (19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, Παιανία, τηλ. 210 6674346) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους. Τα ίδια ισχύουν για τις δεσμεύσεις των μετοχών σε περίπτωση τυχόν επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Παιανία, 29 Μαΐου 2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO

"Γνωστοποίηση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας INTRAΚΑΤ της 28/6/2007"

Παιανία 29-06-2007
Α.Π.:4612-

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και τον διακριτικό τίτλο INTRAΚΑΤ, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 28-06-2007, κατά την οποία παραστάθηκαν έντεκα (11) μέτοχοι εκπροσωπούντες 76,83% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 37.345.785 μετοχές), έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως με πλειοψηφία 100% επί των παρισταμένων μετόχων:
1. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής για την εταιρική χρήση από 01.01.2006 έως 31.12.2006
3. Εγκρίθηκε ο διορισμός της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών “ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ” για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007.
4. Εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006, όπως αυτή παρατίθεται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσης αυτής και εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος.
5. Χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, να ενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στο Διοικητικό Συμβούλιο των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών.
6. Ανακλήθηκε η από 27-06-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας περί παροχής ειδικής έγκρισης (άδειας), κατ’ εφαρμογή των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για την αγορά ποσοστού 33,33% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει η ΙΝΤRACOM HOLDINGS στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο “H.E.& D. S.A.”.
7. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας περί του σκοπού της, λόγω διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
8. Εγκρίθηκε η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, μετά την ως άνω τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) αυτού.
9. Χορηγήθηκε ειδική έγκριση (άδεια), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών από την INTRACOM HOLDINGS στην INTRAKAT. .
10. Εγκρίθηκε η μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων και μη διατεθέντων έως την 28.06.2007 κεφαλαίων συνολικού ποσού € 558.453,66, που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου: (α) της Εταιρείας INTRAKAT που αποφάσισε η από 20.09.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν οι από 27.12.2002, 23.06.2003, 22.12.2003, 24.06.2004, 14.02.2005, 27.06.2005, 09.02.2006 και 04.12.2006 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής και (β) της ήδη συγχωνευθείσης Εταιρείας INTRAMET που αποφάσισε η από 08.01.2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν οι από 25.06.2004 και 20.04.2005 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής. Συγκεκριμένα, λόγω της ανάκλησης της απόφασης εξαγοράς ποσοστού 33,33% της εταιρείας “H.E.& D. S.A.”, εγκρίθηκε το ποσό των € 181.570 της κατηγορίας υπ’αριθ. 6 «Συμμετοχή στο κεφάλαιο κοινοπραξίας αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, εξαγορά μεριδίου-συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας, ίδρυση νέας εταιρείας, δραστηριοποίηση της εταιρείας σε έργα προστασίας περιβάλλοντος, είτε αυτοτελώς είτε μέσω συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών», που αφορούσε στην εξαγορά του ως άνω ποσοστού, να διατεθεί για την αγορά καινούριων μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου (κατηγορία υπ’αριθ. 13).
11. Επί του ενδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.

Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ” ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ” και τον διακριτικό τίτλο “INTRAΚΑΤ” Α.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση της 05.06.2007 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας  στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, Β΄ Συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα από Παιανία προς Μαρκόπουλο), προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών �Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής για την εταιρική χρήση από 01.01.2006 έως 31.12.2006.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006.
5. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Ανάκληση της από 27-06-2006 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας περί παροχής ειδικής έγκρισης (άδειας), κατ’ εφαρμογή των άρθρων 10 και  23α του Κ.Ν. 2190/1920, για την αγορά μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας  με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.».
7. Τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας.
8. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.
9. Παροχή ειδικής έγκρισης (άδειας) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την INTRACOM HOLDINGS.
10. Λήψη απόφασης για μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου: (α) της Εταιρείας INTRAKAT που αποφάσισε η από 20.09.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν οι από 27.12.2002, 23.06.2003, 22.12.2003, 24.06.2004, 14.02.2005, 27.06.2005, 09.02.2006 και 04.12.2006 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής και (β) της Εταιρείας INTRAMET που αποφάσισε η από 08.01.2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν οι από 25.06.2004 και  20.04.2005 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής.
11.  Διάφορες Ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να καταθέσουν στην Εταιρεία (19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, Παιανία, τηλ. 210 6674346) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.