2020

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 28/12/2020

1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Έκτακτης Γ.Σ.

2. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας

3. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

4. Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων

5. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

6. Δικαιώματα Μετόχων

 

 

Τακτική Γενική Συνέλευση 17/07/2020

1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

2. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας

3. Πολιτική Αποδοχών των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Διευθυντών

4. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

5. Έγγραφα που υποβάλλονται στην Τακτική Γ.Σ.

6. Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων

7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

8. Δικαιώματα Μετόχων

9. Έκθεση Αποδοχών 2019

 

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 20/03/2020

1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Έκτακτης Γ.Σ.

2. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας

3. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

4. Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων

5. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

6. Δικαιώματα Μετόχων