2017

Ανακοίνωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της INTRAKAT στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3556/2007

Παιανία, 18/07/2017

Α.Π.:61700872.-

 

Θέμα: «Ανακοίνωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της INTRAKAT στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3556/2007.»

 

H INTRAKAT, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 ως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

(α) μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της INTRACOM HOLDINGS, κατά ποσό 3.051.000,88 ευρώ, που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26/06/2017 και

 

(β) την από 18/07/2017 έναρξη διαπραγμάτευσης των 2.243.383 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

 

το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 34.540.780,88 ευρώ, τα δε συνολικά δικαιώματα ψήφου ανέρχονται σε 25.397.633 και προκύπτουν από ισάριθμες Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,36 ευρώ η καθεμία.