2017

Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης με απορρόφηση της EUROKAT από την INTRAKAT.

Παιανία 21/12/2017

Α.Π.:61701296.-

 

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης με απορρόφηση της EUROKAT από την INTRAKAT.

H Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (δ.τ. INTRAKAT) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, την 15-12-2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1277302 η με αριθμό 138493/15-12-2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 6Ξ5Σ465ΧΙ8-ΞΒ9), με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την εταιρεία INTRAKAT, της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η εν λόγω συγχώνευση διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν.

Ως έχει ήδη αναφερθεί, από τη συγχώνευση αυτή δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές της Εταιρείας, καθόσον η Απορροφούσα κατείχε το σύνολο των μετοχών της Απορροφούμενης με αξία κτήσεως ίση προς το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης Εταιρείας.