2019

Συμπληρωματική ανακοίνωση απόκτησης ποσοστού 13,33% της ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

Παιανία, 27/12/2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παιανία, 27 Δεκεμβρίου 2019 – Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία  «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (δ.τ. INTRAKAT)  ανακοινώνει συμπληρωματικά της από 23/12/2019 σχετικής ανακοίνωσής της ότι, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των συμμετοχών της σύμφωνα με την απόφαση της από 28.06.2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και μετά από τη λήψη των κατά Νόμο οριζομένων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων, απέκτησε  στις 20.12.2019 από την  εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «Intracom Holdings»), το σύνολο της συμμετοχής της στη «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.» δηλ. ποσοστό 13,33% επί του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας μετά των επ’ αυτού αναλογουσών κοινών ομολογιών, έκδοσης της «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.». Η αγοραπωλησία των παραπάνω μετοχών και ομολογιών έγινε, ως είχε αποφασιστεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των δύο εταιρειών (Αγοράστριας και Πωλήτριας), στην αξία αποτίμησής τους από εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ήτοι στο συνολικό ποσό των ευρώ 20.652.534.  Η σχετική Έκθεση αποτίμησης και η Ανακοίνωση της καταχώρησής της στο Γ.Ε.ΜΗ. έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της INTRAKAT (https://www.intrakat.gr//investor-relations/shareholders-information/information-bulletins/)