2017

Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων

Παιανία, 14/07/2017

Α.Π.:61700860.-

 

Η εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ KAI ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» γνωστοποιεί προς τους μετόχους τα ακόλουθα:

 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ KAI ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), που πραγματοποιήθηκε στις 26.06.2017 ενέκρινε μεταξύ άλλων, την  αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €3.051.000,88, με κεφαλαιοποίηση μέρους των υποχρεώσεών της προς την πιστώτρια και βασική μέτοχό της Intracom Holdings και την έκδοση 2.243.383 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,36 εκάστη και τιμής διάθεσης εκάστης μετοχής  €1,36, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της ως άνω πιστώτριας, της οποίας οι απαιτήσεις θα κεφαλαιοποιηθούν.

 

Αναφορικά με την επικείμενη εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ως άνω 2.243.383 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, δεν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των νέων μετοχών που προκύπτουν από την εν λόγω  αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καθώς οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν, για περίοδο δώδεκα μηνών, ποσοστό μικρότερο του 10% των  ήδη εισηγμένων στο Χ.Α. κοινών ονομαστικών μετοχών, (ήτοι συγκεκριμένα: 9,69%) και εμπίπτει στην εξαίρεση από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2(α) του Ν.3401/2005, ως ισχύει.

 

H Εταιρεία δεν έκανε χρήση της εξαίρεσης από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2(α) του Ν.3401/2005, ως ισχύει τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Οι νέες μετοχές διατέθηκαν στην βασική μέτοχο της εταιρείας Intracom Holdings όπως αποφασίσθηκε στην από 26.06.2017 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό των €34.540.780,88 και διαιρείται σε 25.397.633 Κοινές Ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,36 η κάθε μία.

 

Την 30.06.2017 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η υπ΄αριθμ. 73100/30-06-2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω αύξηση και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, το ποσό της οποίας εν συνεχεία πιστοποιήθηκε, όπως προκύπτει από τις με αρ. πρωτ.: 834493/30.06.2017 (ΑΔΑ: 6ΩΔΔ465ΧΙ8-ΧΩΓ) και 835141/ 05.07.2017 Ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αντίστοιχα.

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το “Χ.Α.”), στη συνεδρίαση της 13.07.2017, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 2.243.383 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,36 εκάστη. Από την 18.07.2017 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στην μερίδα και στον  λογαριασμό αξιών  της Intracom Holdings στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, υπεύθυνη κα.  Ι.Παπαβασιλείου (τηλ.: 210 6674646).