2021

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον N. 3556/2007 λόγω stock option plan

Παιανία 23/04/2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007 ΛΟΓΩ STOCK OPTION PLAN

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με διακριτικό τίτλο INTRAKAT (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια:

(α) της από 22.04.2021 γνωστοποίησης της εταιρείας INTRACOM HOLDINGS και

(β) της από 23.04.2021 γνωστοποίησης του κ. Πέτρου Σουρέτη, Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας

σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτών επί μετοχών της Εταιρείας, όπως τα εν λόγω δικαιώματα διαμορφώθηκαν στις 22.04.2021, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Λόγω της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση την 22.04.2021 των 1.523.858 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου που εκδόθηκαν μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού ευρώ 457.157,40 με καταβολή μετρητών, ως αποτέλεσμα της από 26/03/2021 άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option) από τους δικαιούχους του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option plan) που θεσπίστηκε με την από 20/3/2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 15/4/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής,

(α) το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας INTRACOM HOLDINGS επί μετοχών της Εταιρείας, στις 22.04.2021 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 54,142% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 18.151.019 άμεσα δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου ποσοστού 56,720% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 18.151.019 άμεσα δικαιώματα ψήφου).

(β) το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Πέτρου Σουρέτη επί μετοχών της Εταιρείας, στις 22.04.2021 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 8,280%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 2.775.836 άμεσα δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου ποσοστού 4,483% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 1.434.841 άμεσα δικαιώματα ψήφου).
Από το σύνολο των 2.775.836 μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ήτοι ποσοστό 8,280%, που κατέχω στην INTRAKAT:
(i) 2.681.990 μετοχές, ήτοι ποσοστό 8,000% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τηρούνται στην ατομική μου μερίδα και
(ii) 93.846 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,280% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τηρούνται στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ) που διατηρώ με
συνδικαιούχους τα τέκνα μου Κωνσταντίνο Σουρέτη και Αθανασία Σουρέτη.