2019

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου Σύμφωνα με τον N. 3556/2007

Παιανία 05/09/2019

Α.Π: 61900432.-

 

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με διακριτικό τίτλο INTRAKAT (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια των από 03.09.2019 γνωστοποιήσεων της εταιρείας ADAMAS SECURITIES LIMITED και  της κατά ποσοστό 100% μητρικής εταιρείας της ADAMAS GROUP LIMITED, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτών επί μετοχών της Εταιρείας, όπως τα εν λόγω δικαιώματα διαμορφώθηκαν στις 03.09.2019, γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

Α. το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ADAMAS SECURITIES LIMITED επί μετοχών της Εταιρείας, στις 03.09.2019 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 0,00% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 0 άμεσα δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου ποσοστού 20% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (6.095.432 άμεσα δικαιώματα ψήφου), λόγω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης στη μητρική της εταιρεία ADAMAS GROUP LIMITED 6.095.432 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της INTRAKAT.

Β. το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ADAMAS GROUP LIMITED επί μετοχών της Εταιρείας, στις 03.09.2019, παρέμεινε 20,00% μετατρεπόμενο από έμμεση συμμετοχή, μέσω της υπ’ αυτήν κατά ποσοστό 100% ελεγχόμενης εταιρείας ADAMAS SECURITIES LIMITED, σε άμεση συμμετοχή (6.095.432 άμεσα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της INTRAKAT).

Γ. το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Δημήτρη Κούτρα επί μετοχών της Εταιρείας, μέσω της αμέσως υπ’ αυτόν κατά ποσοστό 100% ελεγχόμενης εταιρείας ADAMAS GROUP LIMITED, στις 03.09.2019, παραμένει το ίδιο, ήτοι ποσοστό 20,00% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (6.095.432 έμμεσα δικαιώματα ψήφου).

-ADAMAS GROUP LIMITED, εταιρεία ελεγχόμενη κατά ποσοστό 100% από τον κ. Δημήτρη Κούτρα

-ADAMAS SECURITIES LIMITED, εταιρεία ελεγχόμενη κατά ποσοστό 100% από την ADAMAS GROUP LIMITED