2017

Γνωστοποίηση Μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου (Ν.3556/2007)

Παιανία, 13/10/2017

Α.Π. 61701116.-

 

Γνωστοποίηση Μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου (Ν.3556/2007)

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και  διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» (εφεξής η «Εκδότρια»), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 13/10/2017 γνωστοποίησης της βασικής μετόχου της, εταιρείας «INTRACOM HOLDINGS» (εφεξής η «Εταιρεία»), σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτής επί μετοχών της Εκδότριας, όπως τα εν λόγω δικαιώματα διαμορφώθηκαν στις 13.10.2017, γνωστοποιεί ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας επί μετοχών της Εκδότριας ανέρχεται πλέον σε 72,889% (δηλ. 3.702.396 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 5.079.526), έναντι προηγούμενου ποσοστού 65,140%.

Η ως άνω μεταβολή επήλθε λόγω απόκτησης από την Εταιρεία δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.